Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,632,883

 Kinetics of carbon dioxide, methane and hydrolysis in co-digestion of food and vegetable wastes
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh PHAM VAN, Giang HOANG MINH, Song Toan PHAM PHU, Takeshi FUJIWARA
Nơi đăng: Global Journal of Environmental Science and Management (ESCI/ISI-Q2); Số: 4 (4);Từ->đến trang: 401-412;Năm: 2018
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Kinetic models which can express the behaviors of hydrolysis and biogas generation more precisely than the conventional models were developed. The developed models were evaluated based on the experimental data of six batch reactors. Anaerobic digestion test was co-digestion of food and vegetable waste with inoculating horse dung by 15% of the total wet weight, at the temperature of 37o C. For hydrolysis, the modified model was developed from an original first-order kinetic model. The modified first-order kinetic model was proved to be better than the original one with the hydrolysis rate constant in the range of 0.22- 0.34/day and hydrolyzable rate of 0.80 to 0.84. Kinetics of carbon dioxide and methane were developed from a current potential model. The comparison between experimental data and modeling values had the high correlation of determination (0.9918-0.9998) and low root mean square errors (0.08-4.51) indicating the feasibility of the developed model. In which, the evolution of methane showed the rate constant in the range of 0.031-0.039/day. The carbon dioxide from fermentation accounted for 12-44% of the total observed carbon dioxide. Thus, separation of fermentation and methanogenesis by various reactors may reduce the price of methane enrichment significantly. There was a lag time between methanogenesis and fermentation in reactors (λ = 7-11 days). Also, the biogas yield was in the range of 431.6-596.9 Nml/g-VS with the CH4 concentration of 56.2-67.5%. The best methane yield (393.7 Nml/g-VS) was in a reactor with food waste to the vegetable waste ratio by 1.8:1 (wet basis) and C/N ratio by 25.4.
ABSTRACT
Kinetic models which can express the behaviors of hydrolysis and biogas generation more precisely than the conventional models were developed. The developed models were evaluated based on the experimental data of six batch reactors. Anaerobic digestion test was co-digestion of food and vegetable waste with inoculating horse dung by 15% of the total wet weight, at the temperature of 37o C. For hydrolysis, the modified model was developed from an original first-order kinetic model. The modified first-order kinetic model was proved to be better than the original one with the hydrolysis rate constant in the range of 0.22- 0.34/day and hydrolyzable rate of 0.80 to 0.84. Kinetics of carbon dioxide and methane were developed from a current potential model. The comparison between experimental data and modeling values had the high correlation of determination (0.9918-0.9998) and low root mean square errors (0.08-4.51) indicating the feasibility of the developed model. In which, the evolution of methane showed the rate constant in the range of 0.031-0.039/day. The carbon dioxide from fermentation accounted for 12-44% of the total observed carbon dioxide. Thus, separation of fermentation and methanogenesis by various reactors may reduce the price of methane enrichment significantly. There was a lag time between methanogenesis and fermentation in reactors (λ = 7-11 days). Also, the biogas yield was in the range of 431.6-596.9 Nml/g-VS with the CH4 concentration of 56.2-67.5%. The best methane yield (393.7 Nml/g-VS) was in a reactor with food waste to the vegetable waste ratio by 1.8:1 (wet basis) and C/N ratio by 25.4.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn