Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,901,392

 Sustainable solid waste management system using multi-objective decisionmaking model: a method for maximizing social acceptance in Hoi An city, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Minh Giang HOANG, Takeshi FUJIWARA, Song Toan PHAM PHU and Duc Luong NGUYEN
Nơi đăng: Environmental Science and Pollution Research (SCI) - ISI (Q2) - IF 2.914; Số: 1;Từ->đến trang: 1-11;Năm: 2018
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn