Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,632,088

 XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC HIẾU KHÍ KIỂU TIẾP XÚC THEO MÔ HINH PHÒNG THÍ NGHIỆM
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Phạm Phú Song Toàn; Thành viên:  
Số: T2009 - 06 -70 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường
TÓM TẮT     
 
Để góp phần nâng cao tính thực tế ứng dụng cho sinh viên trong học tập, để sinh viên hiểu rõ hơn về bản chất quá trình, về các công nghệ trong lý thuyết, về cơ chế, về cấu tạo, vận hành hay hơn hết là trực tiếp nhìn thấy, vận hành và nghiên cứu tìm tòi, học hỏi; tôi đã thực hiện đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng các mô hình xử lý nước thải theo quy mô phòng thí nghiệm dựa trên các cơ sở lý thuyết và hệ thống thực tế. Hệ thống sinh học hiếu khí BIOFILM là một hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí, sử dụng các giá thể để vi sinh vật hiếu khí bám dính lên bề mặt và thực hiện quá trình xử lý. Hệ thống được thiết kế nhỏ gọn, bằng vật liệu kính với độ dày 5mm. Vật liệu bám dính bằng nhựa. Sử dụng bơm khí để cung cấp oxy cho hệ thống. Hệ thống được nghiên cứu để vận hành ổn định với các thông số tối ưu.
ABSTRACT
I have researched a wastewater treatmnent system by aerobiologycal method in lab scale to improving the practical application for my students and help them exactly understand the technological theory, about principle of the process, about mechanisms, composition of wastewater treatment or over all is directly visible, operational research and finding stuff, learning.Biological systems - BIOFILM - is a wastewater treatment system by aerobic biological methods, using the price to be aerobic microbial adhesion to the surface and make process.The system is compact, material thickness 5mm diameter. Adhesive plastic materials. Using the gas pump to deliver oxygen to the system. System has been studied for stable operation with optimal parameters.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

Thiết lập hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí kiểu tiếp xúc với các đặc điểm sau:
          - Vật liệu bằng gương trong suốt dày 5 li dễ quan sát
          - Kích thước bể: 100 x 100 x 1000 mm
          - vật liệu bám dính: ống ruột gà
          - Hệ thống sục khí từ đáy bể
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn