Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,900,656

 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÓ HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ CAO BẰNG THIẾT BỊ KỴ KHÍ DÒNG CHẢY NGƯỢC (UASB)
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Phạm Phú Song Toàn; Thành viên:  
Số: T2010-06-02 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường
TÓM TẮT
 
Để góp phần nâng cao tính thực tế ứng dụng cho sinh viên trong học tập, để sinh viên hiểu rõ hơn về bản chất quá trình, về các công nghệ trong lý thuyết, về cơ chế, về cấu tạo, vận hành hay hơn hết là trực tiếp nhìn thấy, vận hành và nghiên cứu tìm tòi, học hỏi; tôi đã thực hiện đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng các mô hình xử lý nước thải theo quy mô phòng thí nghiệm dựa trên các cơ sở lý thuyết và hệ thống thực tế. Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí dòng chảy ngược là một hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kỵ khí sử dụng hệ vi sinh vật kỵ khí khí lơ lửng trong nước dưới tác dụng của dòng nước chảy ngược từ dưới lên. Hệ thống được thiết kế nhỏ gọn, bằng vật liệu kính với độ dày 5mm, diện tích 15cmx15cm, chiều cao 150cm. Sử dụng bơm đẩy để đẩy nước lên hệ thống. Đề tài nghiên cứu để xây dựng và vận hành ổn định hệ thống với các thông số tối ưu. Hệ thống sẽ phục vụ cho mục đích đào tạo và nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.
ABSTRACT
I have researched a wastewater treatmnent system by aerobiologycal method in lab scale to improving the practical application for my students and help them exactly understand the technological theory, about principle of the process, about mechanisms, composition of wastewater treatment or over all is directly visible, operational research and finding stuff, learning.Upflow Anaerobic Sludge Blanket - UASB - is a wastewater treatment system by anaerobic biological methods, using the suspended anaerobic microorganism through upflow water.The system is compact with glass material with 5mm thickness, 15cm x 15cm area, 150cm height. Using pump to pump water up. Using the gas pump to deliver oxygen to the system. System has been studied for stable operation with optimal parameters.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

Đã xây dựng thành công hệ thống UASB theo quy mô phòng thí nghiệm với các thông số sau:
- Vật liệu: Gương dày 5mm
- Cao 1500 mm
- Cạnh: 15 x 15 mm

Địa chỉ ứng dụng:
- Phòng Thí nghiệm Công nghệ Môi trường tại các trường ĐH, CĐ
- Viện nghiên cứu
- Sở Khoa học Công nghệ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn