Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,337

 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(105).2016;Từ->đến trang: 16;Năm: 2016
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thực hiện công tác quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lí theo định hướng phát triển năng lực người học là thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, phù hợp với xu thế phát triển Giáo dục của thế giới. Để thực hiện nhiệm vụ trên, thì Cán bộ quản lý các trường trung học phổ thông vận dụng lý thuyết quản lý sự thay đổi, lý thuyết về dạy học môn Vật lí theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học, … vào thực tế nhà trường một cách phù hợp. Trong đó, cán bộ quản lý của nhà trường tác động vào các hoạt động cơ bản của đổi mới phương pháp dạy học là đổi mới phương pháp dạy của Giáo viên Vật lí, phương pháp học môn Vật lí của Học sinh, phương pháp kiểm tra - đánh giá kết quả dạy học.
ABSTRACT
Implementing the management of innovative teaching methods in physics toward developing learners' capacity is to perform the tasks of the Resolution 29 on the comprehensive innovation in education and training in order to meet the needs of social development, and align with worldwide education trend. To accomplish the above tasks, high-school management staff should accordingly apply the theories of management change and teaching methods in Physics toward developing learners' capacity. In particular, the school's management staff should focus on innovation in teaching and learning physics from both teachers and students as well as in methods of testing and assessment of learning outcome.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn