Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,682

(Jan 13 2011 5:44PM)(Jan 13 2011 5:45PM)(Jan 13 2011 5:45PM)(Dec 15 2011 8:34AM)(Jan 13 2011 5:48PM)(Jan 13 2011 5:49PM)(Jan 13 2011 5:49PM)(Jan 13 2011 5:50PM)(Jan 13 2011 5:50PM)(Jan 13 2011 5:51PM)
[1]Vật lý Đại cương phần I: Cơ học Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2015.
[2]Bài tập Trắc nghiệm Vật lý Đai Cương (Tập 1) Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả:  Trần Huy Hoàng. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2011.
[3]Kiểm tra Đánh giá trong Giáo dục Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả:  . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2011.
[4]Vật lý Đại cương phần II: Nhiệt học Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2011.
[5]Bài tập Vật lý 10 Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Mai Chánh Trí. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
[6]Bài tập Vật lý 10 Nâng cao Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Mai Chánh Trí. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
[7]Bài tập Vật lý 11 Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Mai Chánh Trí. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
[8]Bài tập Vật lý 11 Nâng cao Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Mai Chánh Trí. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
[9]Bài tập Vật lý 12 Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả:

Lê Thế An
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.

[10]Bài tập Vật lý 12 Nâng cao Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Lê Thế An. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn