Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,089,956

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đánh giá các chương trình bồi dưỡng GV phổ thông, giảng viên sư phạm, cán bộ quản lý do trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã và đang thực hiện. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Mã số: T2017-ETEP 03-05. Năm: 2017. (Feb 18 2019 3:43PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng qui trình đánh giá kết quả học tập của học sinh Trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Chủ nhiệm: Nguyễn bảo Hoàng Thanh. Mã số: Đ2014-03-66. Năm: 2014. (Dec 1 2016 8:52AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống bài giảng thí nghiệm Vật lý theo chuẫn Scorm tích hợp lên LMS Moodle ( Learning Management System). Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Thành viên: Trịnh Khắc Đức, Nguyễn Nhật Quang. Mã số: D2012-0328. Năm: 2012. (Mar 22 2012 9:44AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống bài giảng thí nghiệm Vật lý bằng phương pháp truyền thông đa phương tiện. Chủ nhiệm: Nguyễn bảo Hoàng Thanh. Mã số: ĐN2011-03-11. Năm: 2011. (May 23 2011 3:06PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập môn Vật lý Đại cương 2 nhằm rèn luyện và phát triển năng lực giải quyết vấn đề của SV Đại học Bách khoa ĐN. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Mã số: B2009- ĐN-03-39. Năm: 2009. (Jan 13 2011 5:20PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng 8 bài thí nghiệm phương pháp dạy học Vật lý. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Mã số: T2008-03-51. Năm: 2008. (Jan 13 2011 5:19PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Phục hồi và nghiên cứu xây dựng 6 bài thí nghiệm phương pháp dạy học Vật lý. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Mã số: T2007-03-21. Năm: 2007. (Jan 13 2011 5:19PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng ngân hàng đề thi môn Vật lý I hệ tín chỉ và phần mềm đánh giá kết quả học tập của sinh viên trên mạng máy tính. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Mã số: B2006-ĐN-03-09. Năm: 2006. (Jan 13 2011 5:17PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Điều tra tình hình đổi mới phương pháp giảng dạy và KTĐG môn vật lý Đại cương ở trường Đại học. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Thành viên: . Mã số: T04-16-76. Năm: 2004. (Jan 13 2011 5:13PM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng và sử dụng ngân hàng câu hỏi TNKQ vật lý Đại cương I. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Thành viên: . Mã số: B2000-16-28. Năm: 2000. (Jan 13 2011 5:12PM)
[11] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu việc phối hợp TNKQ với TNTL nhằm cải tiến hoạt động đánh giá KQHT môn Vật lý ở bậc Đại học. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Mã số: T98-16-05. Năm: 1998. (Jan 12 2011 5:46PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn