Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,143

 QUẢN LÝ ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở TRƯỜNG THPT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 10(107).2016;Từ->đến trang: 9;Năm: 2016
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 phải được tiến hành một cách căn bản và đồng bộ. Chính vì vậy, quản lý đổi mới hình thức tổ chức dạy học nói chung, quản lý đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn Ngữ văn nói riêng, theo định hướng phát triển năng lực người học ở các trường trung học phổ thông (THPT), là đáp ứng xu thế đổi mới giáo dục và đào tạo của Việt Nam và thế giới. Vận dụng lý thuyết quản lý sự thay đổi, lý thuyết về dạy học môn Ngữ văn theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học, … vào thực tế nhà trường một cách phù hợp, người viết đề xuất các biện pháp khả thi trong quản lý đổi mới hình thức tổ chức dạy học ở các trường THPT hiện nay.
ABSTRACT
Comprehensive reform of education and training in accordance with Resolution 29 should be conducted basically and synchronously. Therefore, management of innovation of organization forms of teaching in general and teaching philology in particular towards developing learners’ capacity at high schools is to meet the trend of education and training reform in Vietnam and in the world. Applying the theory of change management and theory of teaching philology towards developing learners’ capacity into the reality of schools appropriately, the writer proposes possible solutions in management of innovation of organization forms of teaching at high schools at present.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn