Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,217

 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 2(111).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 24;Năm: 2017
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Một trong những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 29/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là: Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá KTĐG) kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan [2, tr 5]. Chính vì vậy, quản lý hoạt động đổi mới KTDG nói chung, quản lý hoạt động đổi mới KTĐG môn Ngữ văn nói riêng, theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học phổ thông (THPT) là biện pháp đáp ứng xu thế đổi mới giáo dục và đào tạo của Việt Nam và xu thế hội nhập thế giới. Vận dụng lý thuyết quản lý sự thay đổi, lý thuyết về dạy học môn Ngữ văn theo định hướng hình thành, phát triển năng lực học sinh,… vào thực tế nhà trường một cách phù hợp, bài viết đề xuất các biện pháp khả thi trong quản lý hoạt động KTĐG môn Ngữ văn theo định hướng hình thành, phát triển năng lực học sinh ở các trường THPT hiện nay.
ABSTRACT
One of the tasks and measures to implement the Resolution No.29/TW on Radical and comprehensive renovation of education and training is: Radically renovating the forms and methods of tests, exams, and evaluation of educational results, guaranteeing integrity, objectivity. Therefore, management of renovation activities of testing and evaluating in general, and Philology teaching in particular towards developing students’ capacities is the measure that meets the general trend of renovation of education and training in Vietnam and the trend of international integration. Appropriately applying the theory of Change management, theory of teaching Philology towards forming and developing students’ capacities o… to the reality of schools, the article proposes possible measures for management of renovation activities of testing and evaluating in Philology teaching at high schools nowadays.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn