Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,089,855

 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN QUANG HÌNH HỌC VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(117).2017;Từ->đến trang: 15;Năm: 2017
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong cuộc sống cũng như trong học tập hiện nay, hợp tác (HT) là một yếu tố không thể thiếu. Vì vậy, năng lực hợp tác (NLHT) là một trong những năng lực (NL) cốt lõi được xây dựng trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc bồi dưỡng NLHT cho học sinh (HS) được coi là định hướng quan trọng của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới. Bài báo này, chúng tôi giới thiệu những kết quả nghiên cứu: Quy trình, tiêu chí đánh giá NLHT khi sử dụng TN trong dạy học phần Quang hình học vật lí 11. Từ đó, chúng tôi đã soạn thảo một số bài dạy ở phần này và thực nghiệm đánh giá NLHT ở 165 HS lớp 11 trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh TP Đà Nẵng năm học 2016-2017.
ABSTRACT
In modern life, Cooperative Competency (CC) is an essential skill for everyone. Therefore, CC is one of the core competencies in the Education Program (EP) which will be constructed by Ministry of Education and Training (MOET) from 2018.Furthermore, developing and enhancing the CC for students have been recently considered as an important target of Vietnamese Education (VE). In this paper, we propose the Evaluation Criteria (EC) and the Teaching Method (TM) towards developing the CC for students. These ECs and TM are particularly established through the use of experiments in teaching the Geometrical Optics – General Physics (GO-GP) 11. Along with that, the practical lessons using the proposed approach have also been constructed. These approaches are then experimentally studied in 165 students of Class 11, Phan Chau Trinh high-school- Danang City during the academic year of 2016-2017.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn