Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,697

 Đánh giá chương trình bồi dưỡng giảng viên sư phạm do Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thực hiện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 2(123).2018;Từ->đến trang: 10;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Con người trí tuệ là tài sản quý giá nhất và điều này cũng thể hiện trong giáo dục. Dự báo của UNESCO từ cuối thế kỉ 20 về nhu cầu nghề nghiệp trong thế kỉ 21 cho thấy, nghề Sư phạm là một trong 13 nghề có nhu cầu cao. Trường Đại học sư phạm là nơi đào tạo có uy tín, cung cấp đội ngũ giáo viên cho cả nước, góp phần to lớn vào phát triển sự nghiệp giáo dục chung của nước ta. Tuy nhiên, trong tình hình mới, những gì đã có là chưa đủ đáp ứng yêu cầu của xã hội về chất lượng giáo dục. Vì thế, nghiên cứu để xây dựng những chương trình bồi dưỡng mang tính linh hoạt nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho giảng viên và cán bộ quản lí đào tạo trong trường Đại học sư phạm là vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày kết quả đánh giá chương trình bồi dưỡng GVSP do ĐHSP- ĐHĐN thực hiện và những yếu tố tác động đến thực trạng này.
ABSTRACT
Intellects are the most valuable asset and this also manifests itself in education. UNESCO's predictions from the late 20th century for occupational needs in the 21st century prove that pedagogy is one of the 13 highly demanded jobs. The University of Education is a prestigious training ínstitution, providing teachers for the whole country, greatly contributing to the development of the common educational cause of our country. However, in the new situation, the present result is not enough to meet the requirements of the society for education quality. Therefore, research to develop flexible training programs for the development of professional competencies for teachers and administrators in the University of Educaton is of utmost importance. In this article, we present the results of evaluation of the lecturer' training program conducted by the University of Education-University of Danang and the factors that affect this situation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn