Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Đánh giá Năng lực hợp tác trong dạy học chương "Động lực học chất điểm" Vật lý 10 trung học phổ thông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 10, 2020;Từ->đến trang: 24;Năm: 2020
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Năng lực hợp tác là một trong những năng lực quan trọng và được xem như là một giải pháp chủ yếu để con người chung sống, phát triển. Phát triển năng lực hợp tác về bản chất là phát triển khả năng tổ chức, quản lý, giao tiếp và làm chủ các mối quan hệ. Bên cạnh đó, Việc đánh giá năng lực hợp tác khá trừu tượng, khó để sử dụng các công cụ thông thường như câu hỏi, bài tập để đánh giá, muốn đánh giá năng lực hợp tác thường phải có bộ công cụ đánh giá chuyên biệt. Trong bài viết này, chúng tôi đã xây dựng bảng các tiêu chí đánh giá năng lực hợp tác, đồng thời, thiết kế một số bảng hỏi, bảng kiểm như là công cụ đánh giá và thực nghiệm đánh giá năng lực hợp tác trên 38 học sinh lớp 10 Trường trung học phổ thông A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm học 2019-2020.
ABSTRACT
Cooperative competence, one of key competencies, is being seen as a solution for people to live and develop. Developing cooperative competence is to develop the ability to organize, manage, communicate, and master relationships. Assessment of cooperative competency is quite abstract; therefore, it is not possible to use conventional tools, such as questions and exercises to make evaluations. To assess cooperative competency, we can make use of specialized assessment tools. In this paper, we propose a method for assessing cooperation competency through the delopment of a table for criteria for evaluating cooperation competence.In addition, we design a number of questionnaires, checklists as assessment tools and empirically evaluate the cooperation competence of 38 10th grade students of A Luoi High School, A Luoi district, Thua Thien Hue Province in the 2019/2020 school year.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn