Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,573

 Nghiên cứu xây dựng Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm dùng trong KT và thi học kỳ môn vật lý
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia các trường ĐHSP lần thứ 2; Số: ;Từ->đến trang: 280 - 282;Năm: 1998
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn