Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bước đầu nghiên cứu ứng dụng TNKQ vào việc đánh giá KQHT phần cơ học - VLĐC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học ĐHSP Đà Nẵng 98
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 2;Từ->đến trang: 16-20;Năm: 1998
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn