Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,951

 Hoạt động đào tạo SĐH của Trường ĐHSP-ĐHĐN giai đoạn 1997-2009
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
Nơi đăng: Hội nghị LiênKết ĐTSĐH&NCKH các tỉnh MT-Tây Nguyên tại ĐHĐN; Số: ;Từ->đến trang: 62-65;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn