Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,089,296

 Dạy học bằng E-Learning và vai trò của Giảng viên trong việc đổi mới PP DH ở bậc ĐH đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo đào tạo theo học chế Tín chỉ tại TRƯỜNG ĐH Quy Nhơn; Số: ;Từ->đến trang: 34-41;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn