Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,668

 Kế hoạch phát triển đội ngũ CBGV trường ĐHSP trong giai đoạn 2010-2015 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường ĐHSP
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: 195-203;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn