Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,058,367

 Đánh giá chất lượng đào tạo trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông qua thăm dò ý kiến sinh viên tốt nghiệp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Đặng Quốc Hòe, Trịnh Thế Anh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục; Số: 1(01);Từ->đến trang: 126-133;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn