Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NHẬN THỨC VÀ THỰC THI CÁC YẾU TỐ QUẢN TRỊ THEO MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN– TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy
Nơi đăng: Tạp chí phát triển kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh; Số: 27 (3);Từ->đến trang: 64-79;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thực thi quản trị chất lượng theo những mô hình quản trị chất lượng hiện đại mà đặc biệt là mô hình chất lượng toàn diện (TQM) được xác định có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối chất lượng đầu ra của tổ chức, sự thỏa mãn của khách hàng, tạo lập lợi thế cạnh tranh và cuối cùng là hiệu quả tài chính trong môi trường kinh tế hội nhập rất sâu rộng như hiện nay. Nghiên cứu này xây dựng thang đo để đánh giá mức độ nhận thức và thực thi các yếu tố của TQM, áp dụng cho trường hợp các doanh nghiệp ở Đà Nẵng. Kết quả cho thấy mặc dầu các nhà quản trị đã nhận thức khá cao nhưng việc thực hành các yếu tố quản trị theo mô hình hiện đại này còn hạn chế.
ABSTRACT
Implementation of quality management in accordance with advanced quality management models especially the Total Quality Management (TQM) approach is crucial to the outcome quality of organizations, customer satisfaction, organisational competitive advantages and financial performance in the present integrating environment. This study aims to construct a measure to assess the awareness and implementation situation of TQM among the enterprises in Danang city. The results show that despite a high level of quality awareness by the managers, the TQM implementation is still limited in real life of businesses.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn