Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,735,576

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: How VR Technological Features Prompt Tourists’ Visiting Intention: An Integrated Approach. Tác giả: Thi Bich Thuy Nguyen , Thi Bich Ngoc Le and Ngoc Tuan Chau. Sustainability 2023, 15, 4765. https://doi.org/10.3390/su15064765. Số: 15. Trang: 1-20. Năm 2023. (Aug 8 2023 3:18PM)
[2]Bài báo: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Ý ĐỊNH ĐẶT PHÒNG TRÊN BOOKING.COM: TIẾP CẬN TỪ LÝ THUYẾT GIÁ TRỊ TIÊU DÙNG. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy1, Nguyễn Phúc Nguyên2*, Nguyễn Trần Bảo Trân1, Huỳnh Phương Trang1. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: VOL. 21, NO. 2. Trang: 1-7. Năm 2023. (Aug 8 2023 3:20PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỔI MỚI CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Ngân Hà, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Phúc Nguyên. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: VOL. 21, NO. 2. Trang: 26-31. Năm 2023. (Aug 8 2023 3:22PM)
[4]Bài báo: TOURISM DESTINATION COMPETITIVENESS OF LAOS: EXPLORATORY STUDY FROM STAKEHOLDERS PERSPECTIVE.. Tác giả: Thi Bich Thuy NGUYEN Tran Bao Tran NGUYEN Pisa VONGSILA. THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION. Số: CODI 2023. Trang: 461-472. Năm 2023. (Aug 8 2023 3:30PM)
[5]Bài báo: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOE ĐỂ PHÂN TÍCH Ý ĐỊNH CHẤP NHẬN VÀ TIẾP TỤC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TẠI ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Trần Bảo Trân, Cao Trí Dũng. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: VOL. 20, NO. Trang: 39-45. Năm 2022. (Aug 8 2023 2:55PM)
[6]Bài báo: Using Customer Experience to Leverage Customer Trust in Mobile Banking: A Study of Joint-Stock Commercial Banks in Vietnam. Tác giả: Thi Bich Thuy Nguyen, Tam M Nguyen , Bich Ngoc Thi Le. The 3rd International Conference on Marketing in the Connected Age. Số: MICA-2022. Trang: 321-338. Năm 2022. (Aug 8 2023 3:14PM)
[7]Bài báo: ĐÁNH GIÁ WEBSITE DU LỊCH TIẾP CẬN THEO QUAN ĐIỂM DMS TỪ DU KHÁCH: NGHIÊN CỨU ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, Huỳnh Ngọc Phương Trang, Lê Thị Long Châu. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ. Số: SỐ 10(03). Trang: 75-89. Năm 2022. (Aug 8 2023 3:24PM)
[8]Bài báo: TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING: TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Trần Bảo Trân, Nguyễn Thành Vinh. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ. Số: SỐ 10(04). Trang: 89-104. Năm 2022. (Aug 8 2023 3:27PM)
[9]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông ICT – Nghiên cứu đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy & Nguyễn Trần Bảo Trân. Tạp chí khoa học thương mại. Số: Số 161. Trang: 39-45. Năm 2022. (Aug 8 2023 3:08PM)
[10]Bài báo: The Impacts of Active Participation, Interaction, and Sharing on the Experience Co-Creation in Tourism Destinations: The Case of Da Nang City. Tác giả: Vo Le Xuan Sang, Pham Thi Lan Huong, Nguyen Thi Bich Thuy, Nguyen Tran Bao Tran. The 3rd International Conference on Marketing in the Connected Age. Số: MICA-2022. Trang: 380-396. Năm 2022. (Aug 8 2023 3:16PM)
[11]Bài báo: Innovation of Hotels in Vietnam. Tác giả: Nguyen Thi Bich Thuy & Nguyen Ngan Ha. The International Conference on Management and Business – COMB 2021. Số: Comb 2021. Trang: 123. Năm 2021. (Aug 8 2023 3:12PM)
[12]Bài báo: Adoption Of Information And Communication Technology In Hotels: A Case Study Of Danang City. Tác giả: Nguyen Thi Bich Thuy, Nguyen Tran Bao Tran, Nguyen Ngan Ha. International Conference on Business and Finance (ICBF). Số: ISBN 978-604-325-668-0. Trang: 856-865. Năm 2021. (Jul 7 2021 3:06PM)
[13]Bài báo: What Affects Continuance Usage Intention Of Information & Communication Technology (Ict)? An Integrated Perspective. . Tác giả: Nguyen Thi Bich Thuy, Nguyen Tran Bao Tran. International Conference on Business and Finance (ICBF). Số: ISBN 978-604-325-668-0. Trang: 849-855. Năm 2021. (Jul 7 2021 3:08PM)
[14]Bài báo: CUSTOMER PERCEPTION OF SMART TECHNOLOGY APPLICATION IN CREATING CO-CREATION TOURISM EXPERIENCES: AN EXPLORATORY STUDY WITH LOCAL TOURISTS IN VIETNAM. Tác giả: Vo Le Xuan Sang, Pham Thi Lan Huong, Nguyen Thi Bich Thuy, Truong Dinh Quoc Bao. Proceedings of The 4th Conference on Economics, Business and Tourism, 4th CEBT-2021. Số: 4th CEBT-2021. Trang: 69-88. Năm 2021. (Aug 8 2023 2:58PM)
[15]Bài báo: Digital transformation in enhancing customer relationship in the banking sector: the case of Chabot in Vietnamese commercial banks. Tác giả: Nguyen Thi Bich Thuy, Nguyen Tran Bao Trân, Nguyen Thi Minh Tam. The International Conference on Management and Business – COMB 2021. Số: Comb 2021. Năm 2021. (Aug 8 2023 3:03PM)
[16]Bài báo: CÁC YẾU TỐ NGĂN CẢN CHẤP NHẬN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ ĐIỂM ĐẾN: NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ Ở CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH NHỎ VÀ VỪA TẠI ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Phúc Nguyên. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: VOL. 20, NO. 2. Trang: 7-14. Năm 2021. (Aug 8 2023 2:52PM)
[17]Bài báo: Critical factors for the adoption of Information and Communication Technology: An exploratory study. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy & Nguyễn Trần Bảo Trân. International Conference on Business and Finance (ICBF). Số: ISBN: 978-604-60-3150. Trang: 1323-1358. Năm 2020. (Jun 22 2021 10:02AM)
[18]Bài báo: Determinants of ICT adoption in SMEs: The case of hotels In Da Nang City. Tác giả: Nguyễn Trần Bảo Trân & Nguyễn Thị Bích Thủy. International Conference Commerce and Distribution (CODI). Số: ISBN: 978-604-301-028-2. Trang: Pages: 803-816. Năm 2020. (Jun 22 2021 10:03AM)
[19]Bài báo: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN VAI TRÒ CỦA DMO TỪ QUAN ĐIỂM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN: NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ TẠI ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Phúc Nguyên. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ. Số: 8(04). Trang: 55-65. Năm 2020. (Jun 22 2021 10:08AM)
[20]Bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Nghiên cứu khám phá đối với lĩnh vực khách sạn tại Đà Nẵng). Tác giả: Nguyễn Trần Bảo Trân, Nguyễn Thị Bích Thủy & Nguyễn Phúc Sinh. Tạp chí NGHIÊN CỨU KINH TẾ. Số: 11 (510). Trang: 70-78. Năm 2020. (Jun 22 2021 10:13AM)
[21]Bài báo: Phát triển mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực động và hiệu quả hợp tác và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp du lịch. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, ThS. Nguyễn Trần Bảo Trân. Kỷ yếu hội thảo COMB2018. Số: năm 2019. Trang: 186-196. Năm 2019. (Mar 26 2019 8:05AM)
[22]Bài báo: ICT adoption and hotel performance: A qualitative study of 3-star hotels. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Trần Bảo Trân & Đặng Phúc Sinh. International Conference on Management and Business (COMB 2019). Số: ISBN: 978-604-84-4583-6. Trang: Pages: 329-339. Năm 2019. (Jun 22 2021 10:05AM)
[23]Bài báo: Hệ thống quản lý điểm đến (DMS) - Một số hàm ý đối với điểm đến du lịch Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Kỷ yếu hội thảo COMB2018. Số: năm 2019. Trang: 68-76. Năm 2019. (Mar 26 2019 7:57AM)
[24]Bài báo: An Evaluation on the Utilization of Website Marketing Activities in Danang Upscale Hotels. Tác giả: Nguyen Thi Bich Thuya and Tran Dinh Long. International Conference on Marketing in the Connected Age. Số: MICA 2018Proceedings. Trang: 203-210. Năm 2018. (Nov 12 2018 9:15AM)
[25]Bài báo: Hợp tác giữa các bên liên quan trong mạng lưới du lịch để phát triển bền vững: Nghiên cứu tại điểm đến Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Tạp chí Kinh tế và phát triển_Đại học Huế. Số: 126 (5C). Trang: 45-59. Năm 2017. (Nov 12 2017 8:17PM)
[26]Bài báo: Lợi ích và rào cản của sự hợp tác giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Nghiên cứu khám phá tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 5(01). Trang: 61-70. Năm 2017. (May 5 2017 10:40AM)
[27]Bài báo: NHỮNG TRỞ NGẠI THỰC HIỆN QUẢN TRỊ THEO MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN – NGHIÊN CỨU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy & Lê Thị Thủy Tiên. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ. Số: 4/2017. Trang: 441-453. Năm 2017. (May 5 2017 10:34AM)
[28]Bài báo: WEBSITE CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI VIỆC TẠO LẬP NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH – TRƯỜNG HỢPTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Số: Vol 5 (1)/2016. Trang: 21. Năm 2016. (May 30 2016 11:45AM)
[29]Bài báo: NHẬN THỨC VÀ THỰC THI CÁC YẾU TỐ QUẢN TRỊ THEO MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN– TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Tạp chí phát triển kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Số: 27 (3). Trang: 64-79. Năm 2016. (Apr 4 2016 8:25PM)
[30]Bài báo: Awareness and Implementation of Total Quality Management: The case of Enterprises in Danang City. Tác giả: Nguyen Thi Bich Thuy. Journal of Economic Development. Số: Volume 23, Issue 3, July 2016. Trang: 57-72. Năm 2016. (Aug 4 2016 9:34AM)
[31]Bài báo: HỢP TÁC CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN DU LỊCH– NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ Ở ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy & Ths.Võ Lê Xuân Sang. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị & Kinh doanh COMB 2016. Số: 10/2016. Trang: 59-74. Năm 2016. (May 5 2017 10:21AM)
[32]Bài báo: HỢP TÁC CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ TIẾP THỊ Ở ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy & ThS. Võ Lê Xuân Sang. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị & Kinh doanh COMB 2016. Số: 10/2016. Trang: 75-89. Năm 2016. (May 5 2017 10:23AM)
[33]Bài báo: THỰC HIỆN HỢP TÁC THÀNH CÔNG – NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở ĐÀ NẴNG. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy & NCS. Cao Trí Dũng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị & Kinh doanh COMB 2016. Số: 10/2016. Trang: 46-58. Năm 2016. (May 5 2017 10:25AM)
[34]Bài báo: CHUỖI CUNG ỨNG VÀ SỰ HỢP TÁC CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG CHUỖI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐÁ MỸ NGHỆ TẠI LÀNG NGHỀ NON NƯỚC ĐÀ NẴNG. Tác giả: NCS. ThS. Phùng Văn Thành, TS. Nguyễn Thị Bích Thủy. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị & Kinh doanh COMB 2016. Số: 10/2016. Trang: 122-134. Năm 2016. (May 5 2017 10:27AM)
[35]Bài báo: HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP – NGHIÊN CỨU VỚI TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ, ThS. Nguyễn Ngọc Uyên Phương. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị & Kinh doanh COMB 2016. Số: 10/2016. Trang: 147-159. Năm 2016. (May 5 2017 10:30AM)
[36]Bài báo: Nghiên cứu so sánh hình ảnh hai điểm đến di sản Miền Trung: Hội An và Huế. . Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy và Phạm Thị Lan Hương. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân- Hà Nội. Số: 223. Trang: 71-79. Năm 2016. (Mar 27 2016 10:37PM)
[37]Bài báo: Hình ảnh lí trí và hình ảnh cảm xúc: Nghiên cứu so sánh giữa hai điểm đến du lịch Đà Nẵng và Nha Trang.. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy & TS. Phạm Thị Lan Hương
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Phát triển kinh tế, Trường ĐH kinh tế Tp Hồ Chí Minh. Số: Số 2 (2/2015). Trang: 100-116. Năm 2015. (Jul 18 2015 10:36PM)
[38]Bài báo: Truyền thông nhận diện thương hiệu điểm đến du lịch qua các Website – Trường hợp thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, Phạm Ngọc Ái,. Kỷ yếu Hội thảo Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
marriage affairs open i want an affair
. Số: tháng 9. Trang: 316-327. Năm 2014.
(Jul 18 2015 11:15PM)
[39]Bài báo: Bàn về đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ cung ứng cho doanh nghiệp. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Bích Thủy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: tháng 9. Trang: 278-285. Năm 2014.
(Jul 18 2015 11:20PM)
[40]Bài báo: Áp dụng ISO 9000 trong lĩnh vực giáo dục: Những lợi ích và khó khăn. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Số: 3 (07). Trang: 111-119. Năm 2014. (Dec 26 2014 10:21AM)
[41]Bài báo: Ứng dụng mô hình Echtner và Ritchie để đo lường hình ảnh điểm đến – Trường hợp du khách quốc tế đến Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy & Phạm Thị Lan Hương
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Tạp chí Khoa học thương mại- Trường Đại học Thương mại - Hà nội. Số: 71 (7/2014). Trang: 38-47. Năm 2014. (Dec 26 2014 10:15AM)
[42]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN QUYỀN VÀ SỰ THỎA MÃN CỦA NHÂN VIÊN ĐẾN NHẬN THỨC CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Phạm Ngọc Ái Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tạp chí KH& CN Đại học Đà Nẵng. Số: 50. Trang: 154-163. Năm 2012. (Oct 25 2012 4:04PM)
[43]Bài báo: CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TOÀN DIỆN: NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ VỀ NHẬN THỨC CỦA CÁC NHÀ QUẢN LÝ Ở HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. Tác giả: Lê Thế Giới - Nguyễn Thị Bích Thủy. Tạp chí Hội thảo Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: tháng 11. Trang: 31-46. Năm 2012.
(Jan 9 2013 11:08PM)
[44]Bài báo: QUAN HỆ GIỮA HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG CƠ CỦA DU KHÁCH QUỐC TẾ. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: số 2 (51). Trang: 136-145. Năm 2012.
(Jan 9 2013 10:55PM)
[45]Bài báo: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN LƯỢC ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO DU LỊCH ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu hội thảo khoa học phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Số: tháng 9. Trang: 546-556. Năm 2011. (Jan 9 2013 11:00PM)
[46]Bài báo: ÁP DỤNG KỸ THUẬT PHI CẤU TRÚC ĐO LƯỜNG HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI DU KHÁCH QUỐC TẾ. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy _Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng – Số 2 (43). Năm 2011. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 2 (43). Trang: 174-182. Năm 2011. (Jan 9 2013 10:50PM)
[47]Bài báo: THƯƠNG HIỆU ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH – NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO CÁC TỔ CHỨC TIẾP THỊ ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG . Tác giả:  Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học 35 năm phát triển và hội nhập trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Năm 2010. (Apr 26 2011 11:29PM)
[48]Bài báo: Nghiên cứu hành vi và đánh giá của du khách nội địa đối với điểm đến Đà Nẵng. Tác giả: Hồ Kỳ Minh, Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Việt Quốc. Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 9+10. Năm 2010.
(Apr 26 2011 11:33PM)
[49]Bài báo: Doanh nghiệp lữ hành với phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Hồ Kỳ Minh - Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Nguyễn Việt Quốc . Phat triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số: 13+14. Năm 2010. (Apr 26 2011 11:39PM)
[50]Bài báo: MÔ HINH CLUSTER DU LỊCH HUẾ - ĐÀ NẴNG – QUẢNG NAM CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ KHU VỰC MIỀN TRUNG . Tác giả: Trương Hồng Trình, Nguyễn Thị Bích Thủy _Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(29). Trang: 136-145. Năm 2008. (Apr 26 2011 11:17PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Applying network analysis in assessing stakeholders’ collaboration for sustainable tourism development: a case study at Danang, Vietnam. Authors: Nguyen Thi Bich Thuy, Chau Ngoc Tuan and Vo Le Xuan Sang. International Journal of Tourism Policy. No: Vol. 8, No. 3. Pages: 244-270. Year 2018. (Nov 12 2018 9:04AM)
[2]Article: Investigating the collaboration between public and private sectors for sustainable tourism development: An empirical study at Da Nang, Vietnam. Authors: Nguyen Thi Bich Thủy, Chau Ngoc Tuan and Vo Le Xuan Sang. International Journal of Commerce and Management Research. No: Volume 3; Issue 9. Pages: 40-47. Year 2017. (Oct 13 2017 1:28PM)
[3]Article: Marketing practices in small and medium sized enterprises (SMEs): The case of Vietnam. Authors: Truc Cam Luu, Huong Lan Thi Pham and Thuy Bich Thi Nguyen. International Journal of Commerce and Management Research. No: Volume 3; Issue 10. Pages: 01-09. Year 2017. (Oct 13 2017 1:30PM)
[4]Article: Domestic Tourists : An Importance-Performance Analysis in the Danang Hospitality Industry. Authors: Nguyen Thi Bich Thủy and Truong Duy Nhat Phuong. World Conference on Business and Management, Conference Proceeding Book. No: 6/2016. Pages: 119-128. Year 2016. (Nov 12 2017 8:07PM)
[5]Article: The Impact of Organizational E-Readiness and Executive’s Attitude Factor on the Adoption of Electronic Marketing : An Empirical Study on Hotel Sector at Danang City, Vietnam. Authors: Chau Ngoc Tuan & Nguyen Thi Bich Thuy. World Conference on Business and Management, Conference Proceeding Book, ISSN 2384-3586. No: 6/2016. Pages: 78-89. Year 2016. (Jun 24 2016 1:37PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn