Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,802

 Applying network analysis in assessing stakeholders’ collaboration for sustainable tourism development: a case study at Danang, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Bich Thuy, Chau Ngoc Tuan and Vo Le Xuan Sang
Nơi đăng: International Journal of Tourism Policy; Số: Vol. 8, No. 3;Từ->đến trang: 244-270;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Network analysis plays an important role in studying stakeholders’ collaboration in tourism destinations. This research applies network analysis using empirical survey data collected at Danang, Vietnam to understand multidimensional relationships among different stakeholders in the three strategic sectors: public sector, tourism industry and local community for the sustainable development of tourism destinations. The results show the loose relationships among different stakeholders at this destination; relationships among stakeholders in the tourism industry are stronger than those in other two sectors; the linkage between the tourism industry and the local community is stronger than those of other sectors, and the tourism industry plays the centrality role in this destination network. The paper also provides discussions on stakeholders’ collaboration and the need for a centrality role of the public sector in the network in order to achieve sustainable development for tourism destinations.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn