Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,812,817

 ICT adoption and hotel performance: A qualitative study of 3-star hotels
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Trần Bảo Trân & Đặng Phúc Sinh
Nơi đăng: International Conference on Management and Business (COMB 2019); Số: ISBN: 978-604-84-4583-6;Từ->đến trang: Pages: 329-339;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn