Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,937,038

 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Nghiên cứu khám phá đối với lĩnh vực khách sạn tại Đà Nẵng)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trần Bảo Trân, Nguyễn Thị Bích Thủy & Nguyễn Phúc Sinh
Nơi đăng: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế; Số: 11 (510);Từ->đến trang: 70-78;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn