Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 MÔ HINH CLUSTER DU LỊCH HUẾ - ĐÀ NẴNG – QUẢNG NAM CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ KHU VỰC MIỀN TRUNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hồng Trình, Nguyễn Thị Bích Thủy _Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 6(29);Từ->đến trang: 136-145;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết tiếp cận phân tích kinh tế dựa trên cluster cho phát triển kinh tế khu vực trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn vận dụng phân tích cluster ngành ở các nước, và cung cấp một cơ sở nền tảng để các nhà hoạch định chính sách hiểu được các đặc tính và hoạt động kinh tế trong nền kinh tế khu vực. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng cluster du lịch là một cluster ngành cạnh tranh cho phát triển kinh tế khu vực Miền Trung. Ngoài ra, nghiên cứu phát triển mô hình cluster du lịch dựa trên kết quả khảo sát các doanh nghiệp du lịch và phân tích các yếu tố cạnh tranh của khu vực Miền Trung.
ABSTRACT
The paper is to approach industry cluster analysis for the regional economic development from practices and experience around the world, and provide a framework for policy makers to understand economic activities and characteristics of competitive clusters in the regional economy. The research result also reveals that tourism cluster play as a key industry cluster for economic development of the central region, Vietnam. In addition, the study has developed a tourism cluster profile based on investigating tourism enterprises and analyzing competitive factors in the central region.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn