Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 QUAN HỆ GIỮA HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG CƠ CỦA DU KHÁCH QUỐC TẾ.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: số 2 (51);Từ->đến trang: 136-145;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn