Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN LƯỢC ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO DU LỊCH ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; Số: tháng 9;Từ->đến trang: 546-556;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn