Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng mô hình Echtner và Ritchie để đo lường hình ảnh điểm đến – Trường hợp du khách quốc tế đến Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy & Phạm Thị Lan Hương
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học thương mại- Trường Đại học Thương mại - Hà nội; Số: 71 (7/2014);Từ->đến trang: 38-47;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hình ảnh điểm đến du lịch là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch, mức độ thoả mãn và lòng trung thành của du khách. Vì vậy hiểu biết hình ảnh điểm đến được cảm nhận bởi du lịch là rất quan trọng đối với những nhà hoạch định chính sách du lịch. Bài viết này ứng dụng mô hình của Echtner và Ritchie (1991) – mô hình đã được nhiều nhà nghiên cứu công nhận là đóng góp quan trọng đối với lĩnh vực này – nhằm đo lường hình ảnh cho điểm đến du lịch Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu đã phác thảo được một bức tranh tổng thể cũng như các thuộc tính riêng có của điểm đến du lịch Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, một số giải pháp marketing cho du lịch địa phương được đề xuất nhằm thu hút và duy trì khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng trong thời gian tới.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Destination image is a key factor which affects the selection decision of a tourist destination, satisfaction and loyalty of visitors. So, understanding destination image perceived by visitors is so important to tourist policy makers. This article apply Echtner & Ritchie (1991) model which has been recognized by many researchers as an important contribution to this field to measure image of Da Nang tourist destination. The findings outlined an overall picture as well as the specificities of Da Nang tourist destination. On this basis, a number of marketing solutions for local travel are proposed in order to attract and maintain international tourists to Da Nang in the near future
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn