Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tổ chức lãnh thổ du lịch khu công nghiệp Dung Quất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Phước Minh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Dung Quất
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 1;Từ->đến trang: 259-264;Năm: 1997
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu hoạt động điều tra về tài nguyên tự nhiên và nhân văn ở địa bàn khu công nghiệp Dung quất phục vụ cho du lịch trong tương lai
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
This paper presents an investigation activities on natural and human resources in the Dung Quat industrial zone for developing tourism purpose in the future
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn