Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  

Certificate of Participation: EAP (English for Academic Purposes). Director of ICTE (Institute of Continuing & Tesol Education). The University of Queensland, August 2000.

Certificate of Participation: EARC (English for Academic & Research Communication). Director of ICTE (Institute of Continuing & Tesol Education). The University of Queensland, September 2001.

Certificate of Completion: DDP (Doctoral Development Program). Director, UQ Graduate School & Dean of Postgraduate Students.The University of Queensland, August 2002. 

Certificate of Participation: CDTE (Curriculum Development & TESOL Education). Director of ICTE (Institute of Continuing & Tesol Education). The University of Queensland, April 2006.

Certificate of ParticipationERCRS (Enhancing Research Cultures and Research Supervision). Director of ICTE (Institute of Continuing & Tesol Education). The University of Queensland, January 2007.

Certificate of Recognition: of outstanding contributions to Sejong University in establishing and maintaining partner-university relations with The university of Danang. Dean of International Affairs. Sejong University, August 2008.

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn