Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Có thể phát triển du lịch sinh thái ở Liên Chiểu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Phước Minh
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Báo Đà Nẵng; Số: 19;Từ->đến trang: 1-2;Năm: 1999
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày những tiềm năng và cơ sở khoa học để phát triển du lịch sinh thái ở một số khu vực tự nhiên của quận Liên chiểu
ABSTRACT
This paper presents the potential and the scientific background for developing eco-tourism in some of natural areas of Lien Chieu District
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn