Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng GIS và viễn thám nghiên cứu trượt lỡ đất cho mục đích sản xuất và tái định cư tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Phuoc Minh and others
Nơi đăng: International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2012
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 10_2012;Từ->đến trang: 156 - 161;Năm: 2012
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Danang is a small city in the Middle Center Coast of Vietnam, but it is also the center of socio-economic of the Middle of Vietnam. In this small area, there are various kinds of topography from mountain, plain, to the coastal zone. In the condition of seasonal climate of Vietnam, it is very easy for landslide to occur in rainy season in some sensible area. Every year, the landslide hazard happened lead to a lot of damage for the transportation, agriculture, tourism, etc for Danang city. This study aims to understand the current landslides in Danang city in order to determine the cause of landslides and forecast the landslide situation at some main locations (the mountainous areas, the flow in estuaries, coastal zones), from that proposed solutions to set up the economic activities such as agriculture, tourism, transportation and provide information for planning, relocation and resettlement reasonable. By using remote sensing and GIS technology, This study focus on some main targets: Studying of landslide situation in Danang city in which we concentrate on some sensible areas such as: Son Tra peninsular, Ngu Hanh Son Marble mountain, Cu De estuary; Building the map of landslide situation and landslide forecasting map of Danang city; understanding the effect of landslide on the produce activities and settlement in Danang city in order to propose the solution for the sustainable development of the city.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Danang is a small city in the Middle Center Coast of Vietnam, but it is also the center of socio-economic of the Middle of Vietnam. In this small area, there are various kinds of topography from mountain, plain, to the coastal zone. In the condition of seasonal climate of Vietnam, it is very easy for landslide to occur in rainy season in some sensible area. Every year, the landslide hazard happened lead to a lot of damage for the transportation, agriculture, tourism, etc for Danang city. This study aims to understand the current landslides in Danang city in order to determine the cause of landslides and forecast the landslide situation at some main locations (the mountainous areas, the flow in estuaries, coastal zones), from that proposed solutions to set up the economic activities such as agriculture, tourism, transportation and provide information for planning, relocation and resettlement reasonable. By using remote sensing and GIS technology, This study focus on some main targets: Studying of landslide situation in Danang city in which we concentrate on some sensible areas such as: Son Tra peninsular, Ngu Hanh Son Marble mountain, Cu De estuary; Building the map of landslide situation and landslide forecasting map of Danang city; understanding the effect of landslide on the produce activities and settlement in Danang city in order to propose the solution for the sustainable development of the city.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn