Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng viễn thám và GIS để lập bản đồ tình trạng sử dụng đất thành phố Đà Nẵng.Kỷ yếu Hội thảo về ứng dụng của GIS Quốc gia năm 2010. Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm nghiệp, 5 & 2010/06/11. Tài trợ bởi ESRI Việt Nam .
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Phước Minh, Nguyễn Thị Diệu
Nơi đăng: Trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh; Số: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn