Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Thành phố Đà Nẵng. Hội thảo Khoa học 30 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm (1975-2005)-Đại học Đà Nẵng, 11/2005, trang 285-288.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Phước Minh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: Kỷ yếu ;Từ->đến trang: ;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn