Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng mô hình SWAT và phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại miền Trung Việt nam (Trường hợp nghiên cứu lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Kim Lợi, Trương Phước Minh và nnk
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn quốc 2011. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; Số: 3;Từ->đến trang: 41-50;Năm: 2011
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
With the changes in climate, biophysical, socio-cultural, economic and technological components, paradigm shift in natural resources management are unavoidably adapt/modified to harmonize with the global changes and the local communities’ needs. This research focused on climatic change risk, vulnerability and adaptation in Dong Giang district in response to climate change impacts as case study. The Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model was applied to assess climate, land use change and practice impacts to soil and water resources in Dong Giang district as upstream of Vu Gia watershed, Quang Nam province. This part focuses on the relationship between upstream and downstream in Vu Gia watershed and using sustainable watershed management in response to climate change in Quang Nam province, Vietnam. The research also concerns with changes in ecological and socio-economic conditions driven by climate change and human activities in Dong Giang; and adaptation measures in agricultural production and livelihoods to suit the new conditions.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
With the changes in climate, biophysical, socio-cultural, economic and technological components, paradigm shift in natural resources management are unavoidably adapt/modified to harmonize with the global changes and the local communities’ needs. This research focused on climatic change risk, vulnerability and adaptation in Dong Giang district in response to climate change impacts as case study. The Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model was applied to assess climate, land use change and practice impacts to soil and water resources in Dong Giang district as upstream of Vu Gia watershed, Quang Nam province. This part focuses on the relationship between upstream and downstream in Vu Gia watershed and using sustainable watershed management in response to climate change in Quang Nam province, Vietnam. The research also concerns with changes in ecological and socio-economic conditions driven by climate change and human activities in Dong Giang; and adaptation measures in agricultural production and livelihoods to suit the new conditions. .
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn