Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Tích hợp GIS và phương pháp phân tích đa tiêu chuẩn trong đánh giá thích nghi đất đai xã Điện An, huyện Điện Bàn-Tỉnh Quảng Nam
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Phước Minh, Nguyễn Thị Diệu
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2013. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội; Số: 5;Từ->đến trang: 416-422;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, FAO lưu ý việc quản lý đất đai bền vững bằng cách sử dụng các phương pháp đánh giá phù hợp, nghĩa là nhu cầu đất phải được đánh giá cẩn thận. Vì vậy, phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) là một công cụ hữu ích, nó cung cấp một phương pháp tiếp cận phân tích hệ thống để tích hợp các đánh giá đất đai bền vững và giúp cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên cũng như ra quyết định. Ngoài ra, công nghệ GIS cũng cho phép nhà nghiên cứu tạo ra các bản đồ chuyên đề tốt. Từ khóa: Phân tích đa tiêu chuẩn; Đánh giá sử dụng đất; Công nghệ GIS; Xã Điện An
ABSTRACT
In recent years, FAO has emphasized on the land sustainable management by using the suitable assessment methods , it means land needs to be evaluated carefully. Therefore, Multi Criteria Analysis (MCA) is a useful tool, it provides a systematic analytical approach for integrating the land sustainable assessment and helps for managing natural resources as well as making decision. In addition, GIS technology also allow resercher to create thematic maps as well as MCA method. Key words: Multi Criteria Analysis; Land use assessment; GIS technology; Dien An village
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn