Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Nghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Hải, Trương Phước Minh
Nơi đăng: Tạp chí KH&GD Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng; Số: 8-2013;Từ->đến trang: 70-75;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Định Quán là một huyện miền núi của tỉnh Đồng Nai. Trong 10 năm qua, Định Quán đã có nhiều nỗ lực để thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, và đạt những thành tựu đáng khích lệ, đặc biệt là trong chiến lược xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, hiệu quả của Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và các dự án xóa đói giảm nghèo vẫn còn khiêm tốn. Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng và đánh giá các tiêu chí có ảnh hưởng đến chất lượng sống tại huyện Định Quán để từ đó đề xuất các kiến nghị và giải pháp giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương là cần thiết. Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, tiêu chí, giải pháp, huyện Định Quán.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Dinh Quan is a mountainous District of Dong Nai Province. In the last 10 years, it has made great efforts to accomplish the socio-economic goals, which has made encouraging achievements, especially in poverty reduction strategy. However, the efficiency of The Millennium Development Goals (MDGs) and the poverty reduction project in Dinh Quan are still much to do. So, study the situation and assess the criteria that affected to the quality of life, then offers recommendations and solutions help to improve life quality of Dinh Quan local people is necessary. Key words: Quality of life, Criteria, Solution, Dinh Quan District.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn