Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu năng lực bản đồ và nhận thức không gian của người dân nông thôn tỉnh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Phước Minh, TSUTSUI Kazunobu, Nguyễn Kim Lợi
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 11(02)/2014;Từ->đến trang: 30-36;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày nghiên cứu về nhận thức và kỹ năng đối với “Năng lực bản đồ” và “Nhận thức không gian” của cộng đồng người dân nông thôn ở tỉnh Quảng Nam dựa trên việc điều tra bằng bảng hỏi. “Năng lực bản đồ” đó là kỹ năng đọc, hiểu và sử dụng các loại bản đồ, khả năng “Nhận thức không gian” nghĩa là khả năng hiểu biết về sự tạo lập của những đối tượng có trong không gian, sự thấu hiểu và sự nhận thức về không gian chung quanh của cộng đồng. Khảo sát bằng cách sử dụng bản đồ ký ức đã được áp dụng cho 71 người dân nông thôn. Từ đó, chúng tôi đánh giá được nhận thức và kỹ năng về “Năng lực bản đồ” và “Nhận thức không gian” của người dân nông thôn trong việc ứng dụng GIS cộng đồng và chia sẻ thông tin.
ABSTRACT
This paper presents the study of cognition and skills of “Map Literacy” and “Spatial Literacy” of rural people in Quang Nam province based on the investigation questionnaire. “Map Literacy” that is skill of reading, understanding and using maps, and “Spatial Literacy” that is ability of spatial founding, spatial understanding and spatial thinking about community. The survey by using “Mental map” has been applied to 71 rural people. From these results, we have clarified the cognition and skills of “Map Literacy” and “Spatial Literacy” of rural people for using GIS community and sharing information.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn