Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu "Khả năng đọc hiểu bản đồ" và "Nhận thức không gian" của người dân nông thôn tỉnh Quảng Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TSUTSUI Kazunobu; TS. Trương Phước Minh*
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(79).2014, Quyển 2;Từ->đến trang: 80;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết trình bày các nghiên cứu về nhận thức và năng lực liên quan đến "Khả năng đọc hiểu bản đồ" và "Nhận thức không gian" của người dân nông thôn tỉnh Quảng Nam. Phương pháp khảo sát bằng cách sử dụng bảng câu hỏi điều tra và "Bản đồ ký ức" được thực hiện đối với 71 người dân nông thôn để thu thập dữ liệu. Từ kết quả phỏng vấn của người dân nông thôn, chúng tôi xác định rằng họ có rất nhiều thông tin về các khu vực môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, họ không thể vẽ ra thông tin này trên bản đồ. Chúng tôi thu thập từ những kết quả này để biết rằng người dân nông thôn không có nhiều " Khả năng đọc hiểu bản đồ " và không đủ "nhận thức không gian". Việc đánh giá này được sử dụng để thực hiện GIS cộng đồng và biên soạn một hệ thống"Bản đồ ký ức GIS" để phục vụ cho khóa tập huấn về kỹ năng bản đồ đối với người dân nông thôn.
ABSTRACT
This paper presents the research on the awareness and capabilities regarding “Map literacy” and “Spatial cognition” of rural people in Quang Nam province.The survey methods by using investigation questionnaire and “Mental map”, of which 71 rural people are asked to collect the data. From the interview results of rural people, we identified that they have a lot of information about the natural environment area. However, they could not draw out this information on the map. We gather from these results to know that the rural people do not have much “Spatial literacy” and not enough "Spatial cognition”.The evaluation is used for the implementation of community GIS and compiling a "Mental map GIS" system to serve for a training course in map skills for rural people.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn