Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ảnh hưởng xói mòn đất ở lưu vực sông Cu Đê đến sản xuất nông nghiệp
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Trương Văn Cảnh; Thành viên:  Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: Đ2013-03-46-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Môi trường

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn