Trần Thị Hồng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,681

 
Mục này được 35813 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Hồng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  30/01/1980
Nơi sinh: Quảng Nam.
Quê quán Điện Nam- Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý; Tại: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Vật liệu quang học-Quang điện tử-Quang tử; Tại: Học viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Dạy CN: Vật lý đại cương, Quang học, Cấu trúc phổ phân tử, Cấu trúc phổ nguyên tử, Vật lý Laser.
Lĩnh vực NC: Vật liệu quang học, quang lượng tử và quang tử
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: khoa Vật lý Trường đại học sư phạm Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.373329; Mobile: 0973427342
Email: tthong@ued.udn.vn; hongk22@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 6/2007 đến nay: giảng dạy tại Khoa vật lý trường đại học Sư phạm Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của thủy tinh pha tạp nguyên tố đất hiếm nhằm ứng dụng trong lĩnh vực thông tin quang và vật liệu chiếu sáng rắn. Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Hồng. Mã số: B2016-DNA-42-TT. Năm: 2020. (May 14 2020 12:01PM)
[2] Đề tài Khác: Chế tạo vật liệu thủy tinh tellurite pha tạp đất hiếm ứng dụng làm các linh kiện quang học. Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Tiến Dũng. Thành viên: TS. Trần Thị Hồng, TS. Nguyễn Trọng Thành, TS. Vũ Thị Thái Hà, ThS. Đoàn Tuấn Anh. Mã số: UDPTCN 07/18-19. Năm: 2019. (May 14 2020 12:02PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang của thủy tinh B2O3-TeO2-ZnO-Na2O pha tạp Eu3+ bằng lý thuyết Judd-Ofelt . Chủ nhiệm: Th.S Trần Thị Hồng. Thành viên: Th.S Nguyễn Thị Minh Ngọc. Mã số: Đ2011-03-01. Năm: 2011. (Sep 12 2013 9:45AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các tính chất phát quang cưỡng bức của thạch anh. Hoàn thiện khả năng ứng dụng phương pháp “hạt thạch anh” để tính tuổi các cổ vật có liên quan đến thạch anh. Chủ nhiệm: Th.S Lê Văn Thanh Sơn. Thành viên: Th.S Trần Thị Hồng, Th.S Nguyễn Văn Cường : trường đại học sư Phạm Đà Nẵng. Mã số: B2006-ĐN03-08. Năm: 2009. (Sep 12 2013 10:16AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của hợp phần lên tính chất quang của ion EU3+ trong thủy tinh. Tác giả: Trần Thị Hồng, Lê Văn Thanh Sơn, Trần Thị Hương Xuân. Tạp chi khoa học Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: 32(01). Trang: 13-16. Năm 2019. (Oct 3 2019 10:24AM)
[2]Bài báo: Phân tích quang phổ của ion Tb+3/Sm3+ trong thủy tinh TeO2-B2O3-ZnO-Na2O. Tác giả: Trần Thị Hồng. Tạp chi khoa học Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: 22(01). Trang: 16-22. Năm 2017. (Oct 3 2019 10:32AM)
[3]Bài báo: Influence of intrinsic defects on optical properties of rare earth doped tellurite glasses. Tác giả: Tran Thi Hong, Vu Xuan Quang. Kỷ yếu Hội nghị vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc -2017. Số: 3472-2017. Trang: 821-825. Năm 2017. (Oct 3 2019 10:37AM)
[4]Bài báo: Tính chất quang của thủy tinh kim loại nặng pha tạp Tb/Eu. Tác giả: Trần Thị Hồng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục (Trường đại học sư phạm Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 16(03). Trang: 3-5. Năm 2015.
(Jan 12 2016 12:36PM)
[5]Bài báo: Composition dependence of Judd- Ofelt parameters and the electron – phonon coupling constant of Eu3+ ions in Borate-Tellurite glasses. Tác giả: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Phan Van Đo. Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ IX
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: ISBN:978-604-938-722-7. Trang: 655-660. Năm 2015.
(Jan 12 2016 12:39PM)
[6]Bài báo: Studies on structure and optical properties of rare earth doped Tellurite glasses. Tác giả: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang. Những tiến bộ trong Vật lý Kỹ Thuật và Ứng dụng- Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ 2014. Số: ISBN: 978-604-913-232-2. Trang: 424-431. Năm 2014. (Jan 12 2016 7:16PM)
[7]Bài báo: Tính chất quang học của ion europium trong thủy tinh xB2O3.(80-x)TeO2.10ZnO.10Na2O. Tác giả: Tran Thi Hong. Tạp chí khoa học công nghệ- Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 11(84). Trang: 101-104. Năm 2014.
(Jan 12 2016 1:21PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu tính chất quang của thủy tinh kim loại nặng pha tạp ion Eu3+. Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh, Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Cao Viễn, Trần Thị Hồng. Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII- năm 2014. Số: ISBN:978-604-80-0797-3. Trang: 163-174. Năm 2014. (Jan 12 2016 6:59PM)
[9]Bài báo: Study of structural and spectral parameters of rare earth doped tellurite. Tác giả: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang, Phan Van Đo
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. , Journal of Science and Technology. Số: Volume 52, Number 3C. Trang: 723–730. Năm 2014. (Jan 12 2016 12:54PM)
[10]Bài báo: Luminescence properties and energy transfer of Eu/Tb ions codoped tellurite glasses. Tác giả: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang. Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VIII
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: ISSN 1859-4271. Trang: 698 -703. Năm 2014.
(Jan 12 2016 1:02PM)
[11]Bài báo: Judd Ofelt analysic and optical properties of rare earth doped tellurite glasses. Tác giả: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang. Communications in Physics. Số: Volume 23, Number 4. Trang: 377–380. Năm 2013. (Jan 12 2016 12:53PM)
[12]Bài báo: Photoluminescence properties and Judd- Ofelt of parameter Eu3+ ions in tellurite glasses. Tác giả: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang, Phan Van Đo . Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VII. Số: ISSN 1859-4271. Trang: 618 -624. Năm 2012. (Jan 12 2016 1:00PM)
[13]Bài báo: Phân tích phổ của thủy tinh B2O3-TeO2-ZnO-Na2O pha tạp Eu3+ bằng lý thuyết Judd-Ofelt. Tác giả: Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phan Tiến Dũng, Phan Văn Độ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí khoa học công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47). Trang: 43-50. Năm 2011. (Jan 12 2016 1:37PM)
[14]Bài báo: Optical properies of Eu3+ doped B2O3-TeO2-ZnO-Na2O glasses. Tác giả: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang, Vu Phi Tuyen, Nguyen Trong Thanh, Phan Van Do, Ngo Van Tam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VI. Số: ISSN 1859-4271. Trang: 386 -392. Năm 2010. (Jan 12 2016 12:56PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Luminescence and Thermal - Quenching properties of Red - Emitting Ca2Al2SiO7: Sm3+ phosphors. Authors: Nguyen Manh Son, Do Tien Thanh, Nguyen Thi Quynh Lien, Vu Xuan Quang, Nguyen Ngọc Trac, Tran Thi Hong, Ho Van Tuyen. Journal Electronic Material. No: 22(01). Pages: 2569-2575. Year 2020. (May 14 2020 11:56AM)
[2]Article: Energy level of lanthanide ions and anomalous emission of Eu2+ inSr3B2O6 materials. Authors: Nguyen Ngoc Trac, Ho Van Tuyen, Vu Xuan Quang, Masayuki Nogami,Le Van Khoa Bao, Nguyen Trong Thanh, Nguyen Manh Son, Nguyen Thi Thai An,Le Xuan Hung, Tran Thi Hong
. Physica B: Physics of Condensed Matter. No: 595. Pages: 412373-412380. Year 2020.
(Nov 27 2020 2:55PM)
[3]Article: Luminescence studies of Eu3+ ions tellurite glass ceramics. Authors: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang. International Journal of Modern Physics B. No: 33. Pages: 1950179-1950191. Year 2019. (Oct 3 2019 10:43AM)
[4]Article: Energy transfer process of Eu3+ ions doped in Tellurite glasses. Authors: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang. Journal of Electronic Materials. No: 45. Pages: 2569-2575. Year 2016. (Jan 12 2016 12:43PM)
[5]Article: Luminescence properties of Ce/Tb/Sm co-doped Tellurite glass for White Leds application. Authors: Thi Hong, Pham Duc Huyen Yen, Vu Xuan Quang, Phan Tien Dung. Journal of Materials Transactions. No: Vol. 56, No. 9. Pages: 1419 – 1421. Year 2015. (Jan 12 2016 12:32PM)
[6]Article: Structural and luminescence behavior of borate-tellurite glass. Authors: Tran Thi Hong, Phan Van Do, Phan Tien Dung. International conference on spectroscopy & materials science ICS&M-2015, Duy Tan University
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 2. Pages: 87-94. Year 2015.
(Jan 12 2016 12:41PM)
[7]Article: Energy transfer in Ce/Tb/Eu triply doped Tellurite glass. Authors: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang. International conference proceedings-Advanced materials and nanotechnology. No: ISBN:978-604-911-946-0. Pages: 343-349. Year 2014. (Jan 12 2016 1:17PM)
[8]Article: The formation of micro-crystals in tellurite glass after thermal annealed process. Authors: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang. International conference on spectroscopy & applications Danang-ICSA -2013. No: ISBN:978-604-913-163-9. Pages: 261-271. Year 2013. (Jan 12 2016 1:13PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Bằng độc quyền Sáng chế số 21431: Vật liệu thủy tinh Borat Telurit được pha tạp Sm3+ dùng để chế tạo điôt phát quang ánh sáng màu đỏ cam"

 Khoa học công nghệ

 2019

 21431

 Bộ khoa học và Công nghệ- Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

[2] Bằng độc quyền giải pháp hữu ích Số 2126: “Vật liệu thủy tinh pha các nguyên tố đất hiếm 50TeO2 -29B2O3-10ZnO-10Na2O-1Eu2O3 dùng cho điôt phát quang ánh sáng đỏ và quy trình sản xuất vật liệu này”.

 Khoa học công nghệ

 2019

 2126

 Bộ khoa học và công nghệ - Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

[3] Bằng độc quyền giải pháp hữu ích Số 2175: “Vật liệu thủy tinh pha các nguyên tố đất hiếm 20TeO2 -59B2O3-10ZnO-10Na2O-1Eu2O3 dùng cho điôt phát quang ánh sáng đỏ và quy trình sản xuất vật liệu này”.

 Khoa học công nghệ

 2019

 2175

 Bộ khoa học và công nghệ- Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

[4] Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 2174: " Vật liệu thủy tinh pha các nguyên tố đất hiếm 30 TeO2-49B2O3-10ZnO-10NaO2-1Eu2O3 dùng cho điôt phát quang ánh sáng đỏ và quy trình sản xuất vật liệu này"

 Khoa học công nghệ

 2019

 2174

 Bộ khoa học và công nghệ - Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

[5] Bằng độc quyền Sáng chế Số 21403: " Vật liệu thủy tinh Borat Telurit được pha tạp Tb3+ dùng để chế tạo điôt phát quang ánh sáng xanh lá cây"

 Khoa học công nghệ

 2019

 21403

 Bộ khoa học và Công nghệ- Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

[6] Bằng độc quyền Sáng chế số 21429: " Quy trình chế tạo vật liệu thủy tinh Borat Telurit được pha tạp đồng thời các nguyên tố đất hiếm Ce3+, Tb3+ và Sm3+ dùng để chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắng"

 Khoa học công nghệ

 2019

 21429

 Bộ Khoa học và Công nghệ- Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

[7] Bằng độc quyền Sáng chế Số 21434:" Vật liệu thủy tinh Borat Telurit được pha tạp Ce3+ dùng để chế tạo điôt phát quang ánh sáng xanh da trời"

 Khoa học công nghệ

 2019

 21434

 Bộ Khoa học và Công nghệ- Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

[8] Bằng độc quyền Sáng chế số 19714: "Vật liệu thủy tinh pha các nguyên tố đất hiếm dùng để chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắng"

 Khoa học công nghệ

 2018

 19714

 Bộ Khoa học và Công nghệ- Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở -2014. Năm: 2014.
[2] Đạt danh hiệu" Giỏi việc trường-Đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2015. Năm: 2015.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở -2015. Năm: 2015.
[4] Bằng khen bài báo Quốc tế ISI của chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Số: 7510/QĐ-UBND. Năm: 2016,. Số: 7510/QĐ-UBND. Năm: 2016.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở -2017. Năm: 2017.
[6] Bằng khen của chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Số: 5612/QĐ-UBND. Năm: 2019,. Năm: 2019.
[7] Giải nhất công trình khoa học tiêu biểu năm 2018 -Số 305/QĐ-ĐHĐN năm 2019. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]vật lý đại cương, Quang học, cấu trúc phổ nguyên tử, cấu trúc phổ phân tử, vật lý laser, quang phổ laser
Ngành: Vật lý
 2008 sinh viên chính quy  trường đại học sư phạm, Trường đại học Bách Khoa, Trường đại học sư phạm kỹ thuật, trường cao đẳng công nghệ thông tin.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn