Trần Thị Mai An
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23403 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Mai An
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/11/1976
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Vinh Giang, Phú Lộc, Thừa Thiên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Nhân học; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Nhân học; Tại: Việt Nam
Dạy CN: Nhân học, Giới và phát triển, Việt Nam học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Điện thoại: 05113733330; Mobile: 0905114526
Email: maiansp@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

1998

2009

Giảng viên Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học, Huế

2009

Nay

Giảng viên Khoa Lịch sử, Đại học Sư Phạm, Đà Nẵng 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Sự biến đổi văn hóa sinh thái của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Thành viên: PgS.TS. Võ Văn MinhTS. Nguyễn Văn ThắngThS. Ngô Thị HườngThS. Tăng Chánh TínThS. Trần Ngọc SơnCN. Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Mã số: B2016.ĐNA.04. Năm: 2018. (Jun 10 2019 10:30AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa. Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Mai An. Mã số: Đ2014-03-58. Năm: 2014. (Apr 3 2015 10:08AM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu không gian văn hoá cồng chiêng Quảng Nam. Khoa Sử, trường Đại học khoa học Huế, (2007-2009). (Tham gia) . Chủ nhiệm: Đại học Khoa học Huế. Thành viên: . Mã số: 12345. Năm: 2009. (Jan 17 2011 6:19PM)
[4] Đề tài Khác: Công tác xã hội miền Trung Việt Nam: Thực trạng và vấn đề, (Tham gia - Đề tài hợp tác với tổ chức Rosa Luxemburg, Cộng hoà liên bang Đức) Khoa Sử, Trường Đại học Khoa học Huế. (2005-2008). . Chủ nhiệm: Đại học Khoa học Huế. Mã số: 12345. Năm: 2008. (Jan 17 2011 6:18PM)
[5] Đề tài Khác: Môi trường, sinh kế vùng đầm phá miền Trung Việt Nam (Tham gia - Đề tài với Neys Vanhoogstrateen Foundation), Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2006. Chủ nhiệm: Đại học Nông Lâm Huế. Mã số: 12345. Năm: 2006. (Jan 17 2011 6:18PM)
[6] Đề tài Khác: New approaches in Social Science Methods for Anthropology - Enviroment Issues. (Participating with TBI Organization), Hue 2006. Chủ nhiệm: TBI Organization. Thành viên: . Mã số: 12345. Năm: 2006. (Jan 17 2011 6:18PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Cư dân vùng biển Thuận An - Thừa Thiên Huế: Bức tranh sinh kế từ truyền thống đến hiện đại, (Chủ trì). Đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở. Đại học Khoa học Huế. 2006-2007. Chủ nhiệm: Trần Thị Mai An. Thành viên: . Mã số: 12345. Năm: 2006. (Jan 17 2011 6:19PM)
[8] Đề tài cấp Nhà nước: Đa dạng sinh vật ở rừng quốc gia Bạch Mã. (Tham gia - Chương trình đề tài nghiên cứu độc lập cấp nhà nước), Khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học Huế. (2002- 2005). . Chủ nhiệm: Đại học Khoa học Huế. Mã số: 12345. Năm: 2005. (Jan 17 2011 6:17PM)
[9] Đề tài Khác: Development, Land Use Change and Forest Conservation in Thua Thien Hue Province, Vietnam. (Participation). Funded by MacArthu Foundation, Asian Institute of Technology, Thailand (2003-2004). Chủ nhiệm: Asian Institute of Technology. Thành viên: . Mã số: 12345. Năm: 2004. (Jan 17 2011 6:17PM)
[10] Đề tài Khác: Luật tục đồng bào các dân tộc thiểu số Tà Ôi, Cơtu, Bru- Vân Kiều, ở Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. (Tham gia - Đề tài hợp tác giữa Quỹ Ford và Việt Nam), Khoa Sử, Trường Đại học khoa học Huế. (1998- 2000). Chủ nhiệm: Đại học Khoa học Huế. Thành viên: . Mã số: 12345. Năm: 2000. (Jan 17 2011 6:16PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Suy nghĩ về việc đào tạo ngành Việt Nam học ở vùng miền Trung – Tây Nguyên Việt Nam theo định hướng liên ngành và khu vực học. Tác giả: Trần Thị Mai An. Sách Việt Nam học Những chặng đường hội nhập. Số: ISBN: 978-604-956-716-2. Trang: 60-70. Năm 2020. (May 25 2020 4:52PM)
[2]Bài báo: Bảo tồn di sản văn hóa vùng Quảng Nam: Sự liên kết hữu hình từ quá khứ - hiện tại đến tương lai . Tác giả: Trần Thị Mai An. Kỷ yếu Hội thảo Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập, Đà Nẵng, 2019, ISBN: 978-604-84-4427-3. Số: ISBN: 978-604-84-4427-3. Trang: 3-10. Năm 2019. (Nov 12 2019 10:30AM)
[3]Bài báo: Du lịch cộng đồng tộc người ở Việt Nam: Xu thế thích ứng nhu cầu hội nhập văn hóa. Tác giả: Trần Thị Mai An. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. Số: (số 12). Trang: 22-29. Năm 2018. (Oct 10 2019 8:44PM)
[4]Bài báo: VĂN HÓA SINH THÁI CỦA NGƯỜI Ê ĐÊ Ở HUYỆN CƯ M’GAR TỈNH ĐẮK LẮK . Tác giả: Trần Thị Mai An. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Đại học Khoa học Huế. Số: 3. 2018. Trang: 31 - 38. Năm 2018. (May 30 2018 4:07PM)
[5]Bài báo: Một số vấn đề lý luận về văn hóa sinh thái các tộc người thiểu số vùng Tây Nguyên trong phát triển bền vững hiện nay. Tác giả: Trần Thị Mai An. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: 7 (148). Trang: 31 - 38. Năm 2017. (May 30 2018 4:17PM)
[6]Bài báo: Nhận diện một số giá trị văn hóa sinh thái của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên theo hướng tiếp cận phát triển bền vững vùng. Tác giả: TS. Trần Thị Mai An*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(119).2017. Trang: 51. Năm 2017. (Dec 13 2017 5:02PM)
[7]Bài báo: Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên trường sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Tác giả: Trần Thị Mai An. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Số: ISBN 978-604-54-3369-0. Trang: 310-314. Năm 2016. (Apr 12 2017 9:09PM)
[8]Bài báo: NGƯỜI CƠ TU Ở ĐÀ NẴNG VÀ THỪA THIÊN HUẾ: TIẾP CẬN NHÂN HỌC DƯỚI GÓC NHÌN SO SÁNH. Tác giả: Trần Thị Mai An. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. Số: 6 (38) 2015. Trang: 31 - 38. Năm 2015. (May 9 2016 8:37AM)
[9]Bài báo: NHẬN DIỆN MẠNG LƯỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VÙNG TÂY NGUYÊN HIỆN NAY. Tác giả: Trần Thị Mai An. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN. Số: 16 (3)-2015. Trang: 1-7. Năm 2015. (May 9 2016 8:42AM)
[10]Bài báo: Bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống người Cơ tu ở huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng: Những thách thức trong bối cảnh đô thị hóa. Tác giả: TS. Trần Thị Mai An*walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(93).2015. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:57PM)
[11]Bài báo: Các bảo tàng ở Đà Nẵng trong việc bảo tồn và khẳng định giá trị lịch sử - văn hóa vùng Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Trần Thị Mai An
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục trường Đại học Sư phạm. Số: 12 (03) 2014. Trang: 8-13. Năm 2014. (Nov 3 2014 2:07PM)
[12]Bài báo: Bánh Huế: Từ phong vị vùng thành sản phẩm du lịch ẩm thực độc đáo. Tác giả: Trần Thị Mai An. Tạp chí Phát triển Kinh tế xã hội Đà Nẵng. Số: 53. Trang: 63-67. Năm 2014. (Jul 15 2014 10:04PM)
[13]Bài báo: Sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tại thành phố Đà Nẵng: Những thực tiễn khả quan. Tác giả: Trần Thị Mai An. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. Số: 3 (29)-2014. Trang: 17-21. Năm 2014. (Jul 15 2014 10:08PM)
[14]Bài báo: Sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tại thành phố Đà Nẵng: Những thực tiễn khả quan. Tác giả: Trần Thị Mai An
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 3 (29)-2014. Trang: 27-31. Năm 2014.
(Jul 15 2014 10:12PM)
[15]Bài báo: Vai trò của người phụ nữ Chăm trong hôn nhân và gia đình ngày nay. Tác giả: Trần Thị Mai An. Tạp chí Dân tộc học. Số: số 2 (106). Trang: 31-36. Năm 2013. (Jan 17 2011 6:11PM)
[16]Bài báo: Du lịch ảo qua môn học: Những thử nghiệm hữu ích của sinh viên ngành Việt Nam học (Văn hóa du lịch). Tác giả: Trần Thị Mai An. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư Phạm, Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 7. Trang: 70-73. Năm 2013.
(Jun 25 2013 12:06AM)
[17]Bài báo: Biến đổi cơ cấu tổ chức xã hội truyền thống của người Cơ tu huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế. Tác giả: Trần Thị Mai An. Tạp chí dân tộc học. Số: 4. Trang: 21-27. Năm 2012. (Jan 10 2013 9:26PM)
[18]Bài báo: Tiếp cận văn hóa tộc người Cơ tu huyện Nam Đông qua cơ chế tổ chức làng truyền thống. Tác giả: Trần Thị Mai An. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung. Số: 3. Trang: 12-17. Năm 2012. (Jan 10 2013 9:31PM)
[19]Bài báo: Thiết chế xã hội truyền thống của các dân tộc thiểu số ở miền núi tỉnh Bình Định và vai trò của nó trong quản lý nông thôn hiện nay. Tác giả: Trần Thị Mai An. Tạp chí Dân tộc học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 3. Trang: 8-13. Năm 2011.
(Jan 17 2011 6:08PM)
[20]Bài báo: Về hiện tượng hôn nhân hỗn hợp dân tộc ở miền núi tỉnh Bình Định hiện nay. Tác giả: Trần Thị Mai An
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội nghị khoa học về phụ nữ dân tộc thiểu số và phát triển
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5. Trang: 31-35. Năm 2010.
(Jan 17 2011 6:14PM)
[21]Bài báo: Phác thảo yếu tố biển trong văn hoá Việt Nam. Tác giả: Trần Thị Mai An
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 40. Trang: 70-78. Năm 2010. (Jan 10 2013 9:45PM)
[22]Bài báo: Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm trong hệ thống đào tạo tín chỉ. Tác giả: Trần Thị Mai An. Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Sư phạm. Trang: 4-10. Năm 2010. (Jan 17 2011 5:42PM)
[23]Bài báo: Xu hướng hoà hợp cố kết giữa các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Trần Thị Mai An. Kỷ yếu Hội thảo: "Một số vấn đề cơ bản trong phát triển ở các dân tộc vùng Trung Bộ. Số: 2009. Trang: 52-57. Năm 2009. (Jan 17 2011 5:53PM)
[24]Bài báo: Thách thức Giới trong phát triển bền vững của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tác giả: Trần Thị Mai An
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội thảo Những vấn đề cơ bản trong phát triển của các dân tộc vùng Trung Bộ. Năm 2009. (Jan 17 2011 5:56PM)
[25]Bài báo: Văn hoá trong phát triển du lịch Huế. Tác giả: Trần Thị Mai An
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Huế Xưa&Nay,. Số: Số 83 (9-10.2007). . Trang: Tr 482. Năm 2007. (Jan 17 2011 5:59PM)
[26]Bài báo: Bức tranh sinh kế cư dân vùng biển Thuận An - Thừa Thiên Huế: Từ truyền thống đến hiện tại. . Tác giả: Trần Thị Mai An. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học cán bộ nữ lần thứ V. Huế
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: Tr 159. Năm 2006.
(Jan 17 2011 6:00PM)
[27]Bài báo: Suy nghĩ về chiến lược sinh kế bền vững của cư dân vùng Biển Thuận An - Thừa Thiên Huế. Tác giả: Trần Thị Mai An
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Miền Trung- Tây Nguyên trong tiến trình thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập. Trang: Tr 31. Năm 2005. (Jan 17 2011 6:01PM)
[28]Bài báo: Sinh kế người Cơtu: khả năng tiếp cận và cơ hội. Hội thảo Thông báo Dân tộc học. Tác giả: Trần Thị Mai An
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo Thông báo Dân tộc học. Số: 45. Trang: 45-47. Năm 2004. (Jan 17 2011 6:03PM)
[29]Bài báo: Về xu thế phát triển của gia đình các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định. Tác giả: Trần Thị Mai An. Kỷ yếu Hội thảo Nam Bộ và Nam Trung Bộ: Những vấn đề lịch sử thế kỷ XVII-XIX
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2002.
(Jan 17 2011 6:07PM)
[30]Bài báo: Du lịch mua sắm Huế. Tác giả: Trần Thị Mai An
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Huế Xưa và nay. Số: Số 54 (11-12). Năm 2002. (Jan 17 2011 6:05PM)
[31]Bài báo: Luật tục trong ăn uống của người Tà Ôi. Tác giả: Trần Thị Mai An. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ nhất nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đại học Huế. Số: 45. Trang: 12-17. Năm 2002. (Jan 17 2011 6:04PM)
[32]Bài báo: Du lịch ẩm thực Huế. Tác giả: Trần Thị Mai An. Tạp chí Sông Hương
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: Số 154. Trang: 21-27. Năm 2001.
(Jan 17 2011 6:08PM)
[33]Bài báo: Hồ Chí Minh - hình ảnh cao quý trong lòng các dân tộc thiểu số Việt Nam. Tác giả: Trần Thị Mai An. Sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hoá Việt Nam. Năm 2000. (Jan 17 2011 6:10PM)
[34]Bài báo: Đôi nét về nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản. Tác giả: Trần Thị Mai An. Tạp chí Đại Học Huế. Số: 26. Năm 2000. (Jan 17 2011 6:12PM)
[35]Bài báo: Tiềm năng du lịch Huế. Đôi điều suy nghĩ. Tác giả: Trần Thị Mai An. Thông tin khoa học số 11, Trường Đại học Khoa học Huế
marriage affairs open i want an affair
. Năm 1999.
(Jan 17 2011 6:13PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 15 2014 10:21PM)(Sep 3 2014 4:12PM)(Aug 1 2014 3:22PM)
[1]Lễ hội cộng đồng: Truyền thống và biến đổi.  Chủ biên: Nhiều tác giả. Nơi XB: Nxb Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2014.
[2]Tổ chức xã hội truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ biên: TS. Trần Thị Mai An. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm 2014.
[3]Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam Chủ biên: Nhiều tác giả. Nơi XB: Nhà xuất bản Trẻ. Năm 2000.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2009-2010. Số: QĐ:23/QĐCĐ. Năm: 2010.
[2] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2011-2012. Số: 39/QĐ-KT. Năm: 2012.
[3] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2012-2013. Số: 280 QĐKT. Năm: 2013.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2012-2013. Năm: 2013.
[5] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015. Năm: 2014.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2014-2015. Năm: 2015.
[7] Thành tích xuất sắc toàn diện trong hoạt động công đoàn 2015. Năm: 2015.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015-2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn