Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,937,093

 Aerodynamic performance of spiral-protuberance cable under rain and dry conditions
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Duy Hung *, Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada and Mayuko Nishio
Nơi đăng: Journal of Structural Engineering (Online ISSN : 1881-820X); Số: Vol62A;Từ->đến trang: 431-441;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Aerodynamic control methods for rain-wind-induced vibration (RWIV) have been developed so far. However, it is pointed out that these methods are still defective. For example, indented surface type is effective for RWIV but not for dry galloping (DG). Therefore, it is urgent to develop an effective countermeasure which can be applied for both RWIV and DG. In this study, responses of cables with spiral protuberances together with smooth surface, parallel protuberances and indented surface are examined in rain and dry conditions. The results reaffirmed that RWIV and DG only occurred in specific conditions and limited vibrations still appeared in indented surface and parallel protuberances. More importantly, the test indicated that the spiral protuberance with 4, 6 or 12 fillets at certain winding angle and pitch can mitigate totally RWIV and DG compared to indented surface and parallel protuberance types
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn