Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,277

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá khả năng khai thác cầu giàn thép cũ theo chỉ số độ tin cậy có xét đến yếu tố ăn mòn tiết diện theo thời gian tại khu vực Miền Trung Việt Nam. Tác giả: GVC.TS. Nguyễn Duy Thảo*, PGS.TS. Võ Duy Hùng. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: T4/2024. Trang: 96-100. Năm 2024. (Apr 19 2024 9:29AM)
[2]Bài báo: Xác định lực căng dây văng ở giai đoạn thi công trong cầu dây văng 3 nhịp bằng phương pháp phân tích thuận và phân tích ngược. Tác giả: Vo Duy Hung, Do Viet Hai, Nguyen Van My. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 3/2023. Trang: 37-40. Năm 2023. (Jul 23 2023 9:31PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu ứng xử động lực học và tĩnh học của cầu dây văng sử dụng cáp CFRP. Tác giả: GVC.TS. VÕ DUY HÙNG*, a GVC.TS. NGUYỄN DUY THẢO*. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. Số: 3/2022. Trang: 61-65. Năm 2022. (Jun 15 2022 4:03PM)
[4]Bài báo: Phân tích tương quan giữa nhiệt độ và biến dạng tháp của cầu Trần Thị Lý dựa trên số liệu quan trắc. Tác giả: GVC.TS. VÕ DUY HÙNG*a ThS. ĐỖ ANH VŨ* TS. LÊ VĂN HIẾN**. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. Số: 04/2022. Trang: 33-37. Năm 2022. (Jun 15 2022 4:04PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu ứng xử cục bộ của kết cấu trụ cột công trình cầu dưới tác dụng của tải trọng thẳng đứng. Tác giả: GVC.TS. VÕ DUY HÙNG* GVC.TS. ĐỖ VIỆT HẢI*. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. Số: 05/2022. Trang: 50-54. Năm 2022. (Jun 15 2022 4:06PM)
[6]Bài báo: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ Đến Biến Dạng Tổng Thể Và Lực Căng Dây Văng Của Cầu Trần Thị Lý. Tác giả: ThS. Đỗ Anh Vũ1, GVC.TS. Võ Duy Hùng1*, TS. Lê Văn Hiến2. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Trường ĐHGTVT). Số: 06/2022. Trang: ISSN 1859-2724, e-ISSN: 2615-9554. Năm 2022. (Jun 15 2022 4:10PM)
[7]Bài báo: Đánh giá độ tin cậy dầm cầu bê tông cốt thép ứng suất trước khi hệ số xung kích thay đổi theo tiêu chuẩn thiết kế cầu Việt Nam. Tác giả: TS. Đỗ Việt Hải, TS. Võ Duy Hùng, KS. Trần Quang Vy, ThS. Phan Lê Tấn Khoa. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. Số: ISSN 2354-0818. Năm 2022. (Nov 24 2022 9:40AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu hiệu chỉnh mô hình đánh giá khả năng chịu tải công trình cầu dựa vào số liệu đo đạc thực nghiệm trên mô hình toàn cầu. Tác giả: D.T. Nguyen, D. H. Vo. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. Số: 15(7V). Trang: 36-48. Năm 2021. (Nov 17 2021 10:15AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến nhiệt thủy hóa trong bê tông khối lớn có xét đến phân đoạn thi công. Tác giả: GVC.TS. VÕ DUY HÙNG *,ThS. NGUYỄN TIẾN DŨNG*, KS. LÂM THANH PHÚ ***. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. Số: 12/2021. Trang: 10/10. Năm 2021. (Aug 24 2021 4:50PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng tương quan vận tốc gió trong đô thị cho thành phố Đà Nẵng phục vụ cảnh báo giao thông. Tác giả: TS. Võ Duy Hùng, KS. Võ Duy Phúc Đạt. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. Số: Tháng 12/2020. Năm 2020. (Oct 28 2020 7:03AM)
[11]Bài báo: Xây dựng bản đồ gió tự động cho thành phố Đà Nẵng dựa trên hệ số địa hình thực tế. Tác giả: Bùi Hồng Trung1, Võ Duy Hùng2, Lê Văn Trung3 và Doãn Đạt Phước4. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển (NXBXD-ISBN: 978-604-82-2687-9). Số: 1. Năm 2019. (Oct 2 2019 1:29PM)
[12]Bài báo: Phân tích ảnh hưởng của nhiệt thủy hóa đến bê tông khối lớn trong bệ trụ cầu. Tác giả: TS. VÕ DUY HÙNG *; VÕ VĂN VIỆT ** . Tạp chí giao thông vận tải-ISSN 2354-0818. Số: Số 11/2019. Trang: 63-66. Năm 2019. (Oct 14 2019 8:49AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống làm lạnh đến nhiệt thủy hóa trong bê tông khối lớn. Tác giả: TS. VÕ DUY HÙNG *; VÕ VĂN VIỆT. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. Số: Số 12/2019. Trang: 88-91. Năm 2019. (Oct 14 2019 8:51AM)
[14]Bài báo: An investigation of wind flow pattern across stay cables at high wind speeds. Tác giả: Vo Duy Hung, PhD.. Hội nghị Cơ học Toàn Quốc lần thứ X-. Số: ISBN: 978-604-913-752-5. Trang: 123-131. Năm 2017. (Nov 15 2017 9:36AM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu dao động của cáp văng dưới tác dụng của gió mưa kết hợp. Tác giả: KS. Võ Duy Hùng - GVC. ThS- Lê Văn Lạc. Tạp chí Khoa học Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng ISSN: 1859-1531. Số: 4 [45] - Quyển 2. Trang: 90 đến 97. Năm 2011. (Jun 11 2013 7:27PM)
[16]Bài báo: Theoretical study on rain-wind induced vibration of stayed-cable. Tác giả: Le Van Lac- Vo Duy Hung . Proceeding of Student’s Science and Technology Conference, Danang University of University of Technology. Số: -. Năm 2009. (Apr 1 2014 5:03PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A comparison of the surface pressure distribution of circular cables and helical fillet cables under wind attack: A wind tunnel test study. Authors: Duy Thao Nguyen, Duy Hung Vo, Viet Hai Do Faculty of Road and Bridge Engineering, The University of Danang – University of Science and Technology, Vietnam. Eng. Technol. Appl. Sci. Res. eISSN 1792-8036 pISSN 2241-4487 (ESCI, Scopus Q2). No: vol 14. Pages: 15393-15399. Year 2024. (Jun 24 2024 12:50PM)
[2]Article: Damping ratio of stay cable attached with a viscous damper and a high damping rubber damper. Authors: D.T Nguyen, D.H Vo, S.Q. Chau, H.C Nguyen. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Structures and Buildings, E-ISSN 1751-7702 (SCIE- IF 1.6). No: 06/2024. Pages: online. Year 2024. (May 17 2024 9:00AM)
[3]Article: A case study of processing abnormal GNSS monitoring data of a cable-stayed bridge in Vietnam. Authors: Van Hien Le1 and Duy Hung Vo2. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. No: 10.1088/1757-899X/1289/1/012035. Pages: online. Year 2023. (Sep 15 2023 12:01PM)
[4]Article: Further explanation on the excitation mechanism of stay cable vibration in dry conditions. Authors: Nguyen Duy Thao & Vo Duy Hung. Buildings -ISSN: 2075-5309 SCIE Q1. No: Special Issue Wind Nonlinear Analysis of Tall Buildings, High-Rise Structures, Flexible Bridges and. Pages: 2023. Year 2023. (Jul 23 2023 9:26PM)
[5]Article: Reliability Analysis of Steel Bridge Girders Strengthened with CFRP Considering the Debonding of Adhesive Layer. Authors: Duy Hung Vo,Viet Hai Do,Quang Vy Tran, Minh Hai Nguyen andTrong Lam Hoang. Designs- ISSN: 2411-9660. No: Vol 6(6), 126;. Pages: online. Year 2022. (Jul 23 2023 9:29PM)
[6]Article: Optimization of multiple helical fillets surface to suppress rain-wind vibration of stay cables: A Wind Tunnel Investigation. Authors: Duy Thao Nguyen 1, Duy Hung Vo1,*, Viet Hai Do1 and Md. Naimul Haque2. The Open Civil Engineering Journal (SCOPUS - Q3). No: Year: 2022 Volume: 16. Pages: online. Year 2022. (Jun 15 2022 4:14PM)
[7]Article: Unmanned Aerial Vehicles and Machine Learning Techniques to Detect Bridge Damage
.
Authors: Do Viet Hai1, Pham Tien Cuong, Hoang Trong Lam, Vo Duy Hung
. Joint International Conference on Environment, Earth Science and Sustainability. No: -. Year 2022.
(Nov 24 2022 1:46PM)
[8]Article: Theoretical Investigation on the Impact of Two HDR Dampers on First Modal Damping Ratio of Stay Cable. Authors: N.D.T.; V. D.H.; Haque, M.N.. Appli.Sci-Special Issue Vibration Control and Applications-SCIE Q2. No: Appl. Sci. 2021, 11(22). Year 2021. (Nov 20 2021 7:00PM)
[9]Article: Aerodynamic responses of indented cable surface and axially protuberated cable surface with low damping ratio. Authors: Vo D. H., Hoang T. L.. Lect.Notes Mechanical Engineering. No: ISSN: 2195-4356 (Scpous). Pages: online. Year 2021. (Dec 14 2020 2:21PM)
[10]Article: An investigation on behaviors of mass concrete in Cua-Dai extradosed bridge due to hydration heat. Authors: Vo D. H.,Nguyen V.M. Lect.Notes Mechanical Engineering (Scopus). No: DOI: 10.1007/978-981-16-3239-6_34. Year 2021. (Dec 14 2020 2:24PM)
[11]Article: A Study on Combination of Two Friction Dampers to Control Stayed-cable Vibration under considering its Bending Stiffness. Authors: Nguyen D.T., Vo D.H.. Lecture Notes in Civil Engineering (Indexed by Scopus). No: ISSN: 2366-2557. Pages: 87-92. Year 2020. (May 30 2019 8:34PM)
[12]Article: A Further Study on Stay Cable Galloping under Dry Weather Condition. Authors: Vo Duy Hung, Nguyen Duy Thao . Lecture Notes in Civil Engineering (Indexed by Scopus). No: ISSN: 2366-2557. Pages: 191-196. Year 2020. (May 30 2019 7:16AM)
[13]Article: A Study on Motorcycles Overturning due to Strong Wind and its Warning System. Authors: Vo Duy Hung, Do Anh Vu . Lecture Notes in Civil Engineering (Indexed by Scopus). No: ISSN: 2366-2557. Pages: 965-970. Year 2020. (Oct 2 2019 11:42AM)
[14]Article: Mitigating large vibrations of stayed cables in wind and rain hazards. Authors: Hung Vo-Duy and Cung H. Nguyen. Shock and Vibration (Q2-IF=1.628). No: Volume 2020,Special Issue. Year 2020. (May 4 2020 10:32AM)
[15]Article: A study on motorcycles overturning due to strong wind on Tran Thi Ly Bridge- Danang city. Authors: Duy Hung Duy Vo* and Vu Anh Do. The International Conference on Water Resources and Coastal Engineering. No: ISBN 978-604-67-1554-2. Pages: 110-120. Year 2019. (May 30 2019 7:19AM)
[16]Article: A study on behaviors of mass concrete due to heat of hydration and its pipe cooling system. Authors: Vo Duy Hung 1,* , Nguyen Van My 1 , Vo Van Viet 2. The Third International Conference on Transport Infrastructure and Sustainable Development (TISDIC2019). No: ISBN 978-604-82-2893-4. Pages: 479-486. Year 2019. (Sep 30 2019 10:45AM)
[17]Article: Superiority of multiple spiral protuberance stay cable in mitigating wind/rain-wind induced vibration. Authors: Vo Duy Hung, PhD 1; Hoang Trong Lam, PhD 21,2Lecturer, Faculty of Bridge & Road Engineering, Danang University of Science and Technology, the University of Danang. E-mail: vdhung@dut.udn.vn;. International Conference on Smart Management of Infrastructures - ICSMI 2017 (ISBN: 978-604-76-1481-3). No: -. Pages: 291-303. Year 2018. (Jan 2 2018 9:48AM)
[18]Article: Aerodynamic stability of analysis for long span bridges. Authors: Hoang Trong Lam, PhD1 Duy Hung Vo, PhD21,2Lecturer, Faculty of Bridge & Road Engineering, Danang University of Science and Technology, the University of Danang.. International Conference on Smart Management of Infrastructures (ISBN: 978-604-76-1481-3). No: -. Pages: 331-340. Year 2018. (Jan 2 2018 9:54AM)
[19]Article: Developing the overtunring warning system for motorcycles travelling in strong wind condition. Authors: VU Anh Do1), TRUNG Van Ngo2), HUNG Duy Vo3) *, THUONG Nhat Huynh Nguyen4). The 17th International Symposium on Advanced Technology. No: ISSN 2434-4273. Year 2018. (Oct 4 2019 10:23AM)
[20]Article: Effect of Low-Frequency Flow on Cable Dry-State Galloping. Authors: H. Vo-Duy¹ *, L. Hoang-Trong ¹, M. Nguyen-Van¹, V. Nguyen-Hoang ¹ 1 Bridge Engineering Division, Faculty of Bridge and Road Engineering, Danang University of Science and Technology, The University of Danang – Vietnam . Lect.Notes Mechanical Engineering-ISSN: 2195-4356 ( SCOPUS). No: 60. Pages: 875-889. Year 2018. (Oct 31 2017 9:09AM)
[21]Article: Investigation on turbulence effects on flutter derivatives of suspended truss bridge section. Authors: L. Hoang-Trong; H. Vo-Duy. Lect.Notes Mechanical Engineering-ISSN: 2195-4356 ( SCOPUS). No: 60. Pages: 891-902. Year 2018. (Nov 15 2017 9:31AM)
[22]Article: Effect of low-frequency vortices on galloping of bridge stay cable. Authors: Hiroshi KATSUCHI; Vo Duy HUNG; Hitoshi YAMADA. International Symposium on the Dynamics and Aerodynamics of Cables. No: ISDA2017. Pages: CD ROOM. Year 2017. (Nov 15 2017 9:44AM)
[23]Article: Dry galloping of surface modification cable in low Scruton number range. Authors: VO Duy Hung , Hiroshi KATSUCHI, Hitoshi YAMADA. International Symposium on Flutter and its Application ( ISSN 1349-113X JAXA-SP-16-008E). No: 1. Pages: 629-638. Year 2017. (Dec 18 2015 8:11AM)
[24]Article: Aerodynamic performance of spiral-protuberance cable under rain and dry conditions. Authors: Vo Duy Hung *, Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada and Mayuko Nishio. Journal of Structural Engineering (Online ISSN : 1881-820X). No: Vol62A. Pages: 431-441. Year 2016. (Dec 18 2015 8:08AM)
[25]Article: Aerodynamic responses of stay cables with multiple spiral-protuberances in low Scruton number range. Authors: Vo Duy Hunga, Hiroshi Katsuchia, Hitoshi Yamadaa, Ippei Sakakib, Eiichi Ookadob and Ryohei Arijib. 8th International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Applications Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA. No: -. Pages: --. Year 2016. (Apr 13 2016 11:37AM)
[26]Article: Toward a further understanding of rain-wind induced vibration through experimental works. Authors: Vo Duy Hung* , Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada and Mayuko Nishio . International summer conference - Japan Society of Civil engineers. No: 17. Pages: cs2. Year 2015. (Apr 9 2015 2:05PM)
[27]Article: An optimization in using the auxiliary fillet on cable surface in various ways for controlling dry-galloping . Authors: Vo Duy Hung, Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada and Mayuko NishioDepartment of Civil Engineering, Yokohama National University. 14th International Conference on Wind Engineering
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 14th. Pages: - (accepted). Year 2015.
(Apr 9 2015 2:11PM)
[28]Article: A wind tunnel study on control methods for cable dry-galloping. Authors: Hung D. Vo, Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada, Mayuko Nishio. ISSN: 2095-2449,Frontiers of Structural and Civil Engineering, (SCIE Q1,IF= 2.370 H=24). No: 9. Pages: 72-80. Year 2015. (Dec 4 2015 11:15AM)
[29]Article: Experimental study on mechanism and countermeasures for wind induced stay cable vibration with various relative angles. Authors: Vo Duy Hung, PhD. Yokohama National University. No: 33. Pages: 13-15. Year 2014. (Aug 5 2015 9:24AM)
[30]Article: Experimental study on dry-state galloping with various wind relative angles and its countermeasures . Authors: Hung Vo Duy*, Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada and Mayuko Nishio. Journal of Structural Engineering. No: Vol60. Pages: 438-454. Year 2014. (Mar 26 2014 1:43PM)
[31]Article: Wind tunnel test on mitigation countermeasures for cable dry galloping. Authors: Vo Duy Hung*, Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada and Mayuko Nishio . The 2014 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Research (ACEM14). No: 2014. Pages: 57-71. Year 2014. (Aug 29 2014 9:07AM)
[32]Presentations: Assessments of service ability of bridge (Case study: Pho Nam Bridge Danang city Viet Nam). Authors: Vo Duy Hung - Kiyoto KUROKAWA - Yokohama National University. Proceeding of International Conference 2012 “Establishment of Environmental Education Network: Present and Future”
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 78-86. Year 2012.
(Mar 26 2014 2:07PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn