Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,041

 Aerodynamic responses of stay cables with multiple spiral-protuberances in low Scruton number range
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Duy Hunga, Hiroshi Katsuchia, Hitoshi Yamadaa, Ippei Sakakib, Eiichi Ookadob and Ryohei Arijib
Nơi đăng: 8th International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Applications Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA; Số: -;Từ->đến trang: --;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Aerodynamic control methods for rain wind induced vibration (RWIV) have been developed for 30 years. However, those countermeasures are effective for RWIV but not for dry galloping (DG). To assist developing an aerodynamically stable stay cable under wind attack, an extensive wind tunnel test campaign was carried out carefully. Firstly, RWIV and DG were reproduced successfully in the wind tunnel. Then, spiral-protuberances cable with different number of fillets, sizes and pitches were examined. The experimental results confirmed that RWIV and DG only occurred in specific conditions. More importantly, the test indicated that the spiral-protuberance with 4, 6 or 12 fillets at certain winding angle and pitch can mitigate totally RWIV and DG. Finally, some of aerodynamic mechanisms of spiral-protuberances cable will be elucidated.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn