Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,164

 Effect of Low-Frequency Flow on Cable Dry-State Galloping
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: H. Vo-Duy¹ *, L. Hoang-Trong ¹, M. Nguyen-Van¹, V. Nguyen-Hoang ¹ 1 Bridge Engineering Division, Faculty of Bridge and Road Engineering, Danang University of Science and Technology, The University of Danang – Vietnam
Nơi đăng: Lect.Notes Mechanical Engineering-ISSN: 2195-4356 ( SCOPUS); Số: 60;Từ->đến trang: 875-889;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Cable-stayed bridge has widely been applied for medium to very long span. Thanks to advanced construction technology and structural materials, its span length is being broken time by time. Due to the increase of main span, cable length becomes longer and more vulnerable to wind excitation. Common large amplitude vibration types of stay cables are rain-wind-induced vibration (RWIV) and dry-state galloping (DG).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn