Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,934,455

 A Further Study on Stay Cable Galloping under Dry Weather Condition
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Duy Hung, Nguyen Duy Thao
Nơi đăng: Lecture Notes in Civil Engineering (Indexed by Scopus); Số: ISSN: 2366-2557;Từ->đến trang: 191-196;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
The aim of this paper is to elucidate the cable vibration characteristic in no rain condition (called “Dry galloping”) by wind tunnel test. Finally, the detail of its generation mechanism will be investigated and discussed.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn