Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,633

 A study on behaviors of mass concrete due to heat of hydration and its pipe cooling system
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Duy Hung 1,* , Nguyen Van My 1 , Vo Van Viet 2
Nơi đăng: The Third International Conference on Transport Infrastructure and Sustainable Development (TISDIC2019); Số: ISBN 978-604-82-2893-4;Từ->đến trang: 479-486;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Heat of hydration can cause the early cracks in mass concrete structure. The effects of hydration heat has been studied so far. In Vietnam, many of large projects are being built, including long span bridges with very high and large tower and huge foundation. Therefore, the study of the behavior of concrete due to hydrothermal heat in massive concrete is particularly important. In this paper, The FEM simulation will be carried out. The heat of hydration in massive concrete and its cooling system will be discussed in detail. The effects of hydration heat can cause the potential of cracks in tower footing. In addition the temperature behavior in foundation block from casting time to more than 1000 hours will be clarified. Furthermore, the stress due to hydration heat in bridge foundation will be elucidated and discussed. From the FEM analysis of concrete behavior and its pipe cooling system, the recommendations for hydration heat effects regulation will be given.
ABSTRACT
Heat of hydration can cause the early cracks in mass concrete structure. The effects of hydration heat has been studied so far. In Vietnam, many of large projects are being built, including long span bridges with very high and large tower and huge foundation. Therefore, the study of the behavior of concrete due to hydrothermal heat in massive concrete is particularly important. In this paper, The FEM simulation will be carried out. The heat of hydration in massive concrete and its cooling system will be discussed in detail. The effects of hydration heat can cause the potential of cracks in tower footing. In addition the temperature behavior in foundation block from casting time to more than 1000 hours will be clarified. Furthermore, the stress due to hydration heat in bridge foundation will be elucidated and discussed. From the FEM analysis of concrete behavior and its pipe cooling system, the recommendations for hydration heat effects regulation will be given.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn