Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,660

 Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống làm lạnh đến nhiệt thủy hóa trong bê tông khối lớn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. VÕ DUY HÙNG *; VÕ VĂN VIỆT
Nơi đăng: Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818; Số: Số 12/2019;Từ->đến trang: 88-91;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhiệt thủy hóa trong bê tông khối lớn là vấn đề hết sức quan trọng và ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Do đó, việc nghiên cứu các biện pháp hạn chế các ảnh hưởng của nhiệt thủy hóa trong thi công bê tông khối lớn là rất cấp thiết. Bài báo tập trung phân tích ảnh hưởng của hệ thống làm lạnh đến nhiệt thủy hóa trong bê tông. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã phân tích cho các trường hợp 01 hệ thống làm lạnh, 02 hệ thống làm lạnh và 04 hệ thống làm lạnh. Kết quả cho thấy hệ thống làm lạnh giảm đáng kể ảnh hưởng của nhiệt thủy hóa.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn