Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,937,206

 Mitigating large vibrations of stayed cables in wind and rain hazards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hung Vo-Duy and Cung H. Nguyen
Nơi đăng: Shock and Vibration (Q2-IF=1.628); Số: Volume 2020,Special Issue;Từ->đến trang: -;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
This paper presents an experimental investigation of stayed cable vibrations in dry wind and rain-wind coupling hazards. To mitigate large vibrations of the cable, the use of spiral wires wrapped around the cable is proposed. By testing two cable models in a wind tunnel in dry and rain condition for different yaw angles and wind speeds, the effectiveness of using the spiral wires to mitigate large vibrations is clarified. Finally, the paper provides a further understanding of the complex mechanism of wind-induced and rain-wind-induced vibrations. It is found that the low-frequency vortex flows in the wake play a significant role on the excitation of large responses of the cable in high wind speeds. The spiral wires dismiss these low-frequency flows and then reduce the large vibrations.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn