Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,451

 Nghiên cứu xây dựng tương quan vận tốc gió trong đô thị cho thành phố Đà Nẵng phục vụ cảnh báo giao thông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Võ Duy Hùng, KS. Võ Duy Phúc Đạt
Nơi đăng: Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818; Số: Tháng 12/2020;Từ->đến trang: -;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vấn đề nắm bắt được vận tốc gió và hướng gió trong đô thị là rất quan trọng cho việc cảnh báo giao thông đường bộ cũng như tàu du lịch trên sông Hàn trong điều kiện gió mạnh. Do đó, nghiên cứu tập trung giải quyết vấn đề dự báo vận tốc gió trong đô thị. Sau khi xác định hệ số nhám địa hình thực tế cho các địa điểm tính toán thuộc thành phố Đà Nẵng, độ tương quan vận tốc gió giữa các vị trí sẽ được thiết lập. Cuối cùng hệ thống đo đạc, truyền dẫn vận tốc gió và hướng gió phục vụ cảnh báo giao thông sẽ được thiết kế chi tiết.
ABSTRACT
The problem of understanding the wind speed and wind direction in urban areas is critical issue for traffic warnings as well as for cruise ships on Han River in strong wind conditions. Therefore, this study focuses on solving the problem of forecasting wind speed in urban areas. After determining the topographic roughness coefficients for each location in Da Nang city, the wind velocity correlation between the locations were established. Finally, the design of wind-forecast system, transmitting wind speed and wind direction for traffic warning is proposed in detail.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn